Dokumentasjon i livets siste fase på sykehjem

Dokumentasjon i livets siste fase på sykehjem

En av hensiktene med å føre journal er å sikre at pasienter mottar forsvarlige helsetjenester samtidig som pasienter og brukere har rett til å ha en journal og innsyn i hva som står skrevet i den. Norske helsemyndigheter beskriver derimot feil, svikt og mangler i helsetjenester som uønsket variasjon, noe som viser at pasienter og brukere får helsehjelpen som ikke følger anbefalte standarder (Stubberud, 2018, s. 11).

Bakgrunn

Med bakgrunn i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenestene (2016) har VID (2023) valgt å legge et kvalitetsforbedringsprosjekt til ledelsespraksis i emnet BASP3010 Sykepleiefaglig ledelse og innovasjon i et samfunn i endring i tredje studieår. For å nå målene i emneplanen skal tredjeårsstudentene gjennomføre et kvalitetsforbedringsprosjekt på, i samarbeid med praksisstedet. Diakonhjemmet Omsorg og VID har dermed en mulighet til å utnytte denne muligheten til å styre og samordne kvalitetsforbedringsprosjektene sine med vekt på studentenes læring og sykehjemmenes behov for kvalitetsforbedring.

Drange (2015) understreker viktigheten av at utdanningene sikrer at sykepleierstudentene tilegner seg kunnskap og ferdigheter i å dokumentere sykepleie så likt som mulig med yrkespraksis. Helsedirektoratet (2018) anbefaler at pasienten har en helhetlig palliativ plan som oppdateres når livets sluttfase nærmer seg.

Mål

Målet med prosjekter er tre-delt:

  1. Styrke 3. års sykepleierstudentenes læringsutbytte i kvalitetsutviklingsarbeid, samt økt kunnskap om dokumentasjon av sykepleie i livets sluttfase
  2. Styrke ansattes kompetanse i dokumentasjon av sykepleie i livets sluttfase
  3. Styrke samarbeidet mellom sykehjemmene og høgskolen gjennom et felles kvalitetsutviklingsprosjekt

Problemstilling

Hvordan kan VID’s sykepleierstudenter, i samarbeid med ansatte ved Diakonhjemmet Omsorg bidra til bedre dokumentasjonen av sykepleie i livets sluttfase?

Metode

Del 1: Kvalitetsutvikling

  • Opplæring av ansatte på sykehjemmet i dokumentasjon i «sykepleie i livets sluttfase»
  • Utprøve standardterminologi i ICPN
  • 3. års studentene gjennomfører praksisstudier (i to ulike perioder) og kvalitetsutviklingsprosjekt knyttet til tematikken dokumentasjon i «livets siste fase».

Del 2: Forskning

Fokusgruppeintervju med studenter og ansatte om deres erfaringer med å delta i felles kvalitetsutviklingsprosjekt om dokumentasjon.

Det er ønskelig å skrive forskningsartikkel sammen for å presentere erfaringer fra samarbeidsprosjektet.

Tidsaspekt
1. april 2024 – 31. desember 2024

Prosjektansvarlig
Nina Rustad

Prosjektmedarbeidere
Tania Nome
Ann-Kristin Fjørtoft

Finansiering
Samarbeidsmidler fra VID vitenskapelige Høgskole