Diakonhjemmet Omsorgs strategi 2022 - 2026

Strategi

Strategien i perioden 2022-2026 (revidert 2024).

Diakonhjemmet Omsorg sitt oppdrag er å utvikle og gi stabil, nyskapende og bærekraftig omsorg til mennesker i sårbare situasjoner, med vekt på behov knyttet til aldring og oppvekst, og med utgangspunkt i brukerens behov uavhengig av tro, legning og etnisitet.

Det innebærer følgende tjenesteområder for Diakonhjemmet Omsorg:

 • Oppvekst - barnehager
 • Eldreomsorg – langtidshjem og omsorgsboliger

Mål for strategiperioden

Vi gir personsentrert omsorg med høy kvalitet

 • Vi er en foregangsaktør for helhetlige og brukerstyrte tjenester – i tett samarbeid med alle virksomheter i Diakonhjemmet
 • Vi legger vekt på forebyggende tiltak og å mobilisere den enkeltes ressurser i nært samarbeid med familie og omsorgspersoner
 • Vi arbeider forskningsbasert og systematisk med å kontinuerlig forbedre våre tjenester

Vår nyskaping drives av samfunnets behov

 • Vi bidrar til å utvikle framtidens bærekraftige omsorg med hovedvekt på barn og eldre
 • Merverdien av vår diakonale og ideelle profil vil være godt synlig i våre strategier
 • Vi utvikler innovative løsninger og differensierte tilbud i samarbeid med våre brukere og oppdragsgivere
 • Nyskaping forutsetter sterk drift og vekst, og vi prioriterer vekst i Oslo, omkringliggende kommuner og i tilknytning til VID vitenskapelige høgskole sine fagmiljøer og lokasjoner

Vi vektlegger mangfold og faglig utvikling for våre ansatte

 • Vi arbeider systematisk med å tiltrekke oss, utvikle og beholde kompetente medarbeidere
 • Vi samarbeider tett med VID vitenskapelige høgskole, Fagskolen Diakonova og Diakonhjemmet sykehus, og har delte stillinger og utveksling av ansatte
 • Vi har en verdibasert og inkluderende organisasjonskultur
 • Våre ledere er synlige og tydelige rollemodeller

Visjon, motto og verdier

Vår visjon: Nyskaper i tjeneste for vår neste.

Vår nyskapning handler om å skape et varmere samfunn og å bruke ressursene godt. Det innebærer å løfte frem og lytte til stemmer som sjelden blir hørt. Omsorg er å våge å være nær, bry seg, og hjelpe den andre til å bære sitt liv.

Vårt motto: Engasjert for mennesket.

Alle mennesker, inkludert barn, brukere, pårørende og ansatte, skal bli møtt med at de er unike, verdifulle og likeverdige.

Våre verdier

 • Tjeneste betyr at vi er til for andre og skal strekke oss for å hjelpe enkeltmennesker og samfunnet.
 • Kvalitet innebærer at vi har et åpent sinn for alt som kan bidra til å utvikle våre tjenester og vårt arbeid.
 • Respekt vises ved at vi møter mennesker med en anerkjennende holdning. Vi tar den andres opplevelser på alvor og møter dem med samme aktelse som vi selv ønsker å bli møtt med.
 • Rettferdighet tar utgangspunkt i at alle mennesker er like mye verdt og medfører en kontinuerlig refleksjon rundt hva dette innebærer for prioriteringer og bruk av ressurser.

Våre ambisjoner i perioden

Felles

 • Å sikre en framtidig posisjon ved å analyser og vurdere ulike framtidsrettede vekststrategier
 • Å være en sterk og bærekraftig organisasjon
 • Å sikre god kvalitet ved at ansatte og ledere har rett kompetanse
 • Å utarbeide et verdibrev til alle våre brukere
 • Å etablere en heltidskultur i hele Diakonhjemmet Omsorg
 • Å sikre demensvennlige miljø i våre virksomheter
 • Å være oppdatert på den nyeste forskning som kan anvendes i omsorgstjenesten og barnehagefeltet

Merverdi:

Organisasjonens diakonale og ideelle profil skal synliggjøres ved at vi blant annet er tros- og livssynsåpne, hvor det å leve verdiene skal merkes.

Oppvekst

 • Å være en helsefremmende og forebyggende arena ved å møte både barn og foreldre med en ressursorientert tilnærming
 • Å opprettholde høy score på foreldretilfredshet
 • Å være en attraktiv leverandør av barnehagetjenester

Merverdi:

Barnehagene gir omsorg til hele familien og tilbyr ulike former for foreldrestøtte, som foreldreveiledning og refleksjonsgrupper.

Eldre

 • Å utvikle og øke kompetanse innen demens og omsorg ved livets slutt. Dette for å imøtekomme utfordringer knyttet til å bo hjemme lengst mulig, og den korte liggetiden i langtidshjemmene
 • Å skåre høyt på brukertilfredshet og pårørendesamarbeid
 • Å være en foretrukket leverandør av flere langtidshjem
 • Å bli Oslos prefererte tilbyder av Omsorg+ tjenester, og at driftsmodellen for Omsorg+ er en foretrukken modell for andre aktører

Merverdi:

Jobbe for helhetlige og brukerstyrte tjenester – hva er viktig for deg? - hvor velferdsteknologi er en del av framtidens utvikling av tjenesten.

Samarbeid og samskaping

 • Å hindre unødvendige flytting av beboere på sykehjem og hindre sykehusinnleggelser, ved å samarbeide tett med spesialister ved Diakonhjemmet sykehus
 • Å ha gjensidig utveksling av kompetanse i samarbeid med Diakonhjemmet sykehus
 • Å sikre faglig oppdatering hos personalet ved tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene for barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere
 • Å utvikle fag- og forskningssamarbeid med VID vitenskapelige høgskole og Diakonhjemmet sykehus
 • Å utvikle samarbeid med Fagskolen Diakonova med fokus på grunnkompetanse hos ufaglærte og kompetanseløft for helsefagarbeidere
 • Å ha fokus på mangfold i kulturarbeidet i virksomhetene
 • Å bidra til et aktivt naboskap gjennom involvering av frivillige i enda større grad i våre tjenester

Merverdi:

Å være nyskapende innenfor helsetjenestene til eldre og drift av barnehager, ved å tenke nytt og innovativt i samskaping med kommunen, virksomhetene i Diakonhjemmet samt andre samarbeidspartnere.