Emosjonell kompetanse

Årsplan, mål og pedagogikk

For å virkeliggjøre vår visjon i barnehagens hverdag, jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle vår faglige bevissthet og pedagogiske praksis.

ÅRSPLAN FOR PERIODEN 2019–2020

Årsplanen i Steinerud barnehage består av en fellesdel og en avdelingsdel som sier noe om hvordan vi jobber med innholdet og formålet for barnehagen i tråd med Rammeplan for barnehagen. Planen gjelder for barnehageåret 2019-2020, og er tilrettelagt for barna som går i barnehagen nå, og starter derfor i oktober. Planen er et viktig verktøy og utgangspunkt for å dokumentere, vurdere og tilpasse vårt pedagogiske arbeid gjennom hele året.

Årsplanen er laget som en kalender. Etter fellesdel og avdelingsdelen kommer en månedlig oversikt over barnehagens faglige fokus og aktiviteter. I tillegg til årsplanen kommer det mer detaljerte månedsplaner og ukeplaner. Årsplanen er delt ut til foreldre og foresatte. Hver avdeling har sin utgave av planen. Ta kontakt med pedagogiske ledere, eller styrer hvis du ønsker et eksemplar med avdelingsdel.

Hovedsatsingsområder 2019–2020

Bærekraft

Diakonhjemmet barnehager skal jobbe med miljø og bærekraft gjennom det kommende året. Vi ønsker at barna skal få gjøre seg erfaringer med å gi omsorg og ta vare på seg selv, hverandre, omgivelsene og naturen. Å være miljøbevisst og aktivt jobbe i retning av en bærekraftig utvikling er ikke en medfødt egenskap. For å gi barna kunnskap om hvordan ting henger sammen

må personalet støtte barnas naturlige trang til utforsk-ning og nysgjerrighet og legge til rette for at de skal få gode opplevelser og bli glad i naturen. Vi skal ta vare på nærmiljøet vårt og bruke det aktivt til naturopp-levelser og lek. Gjennom dette skal vi bidra til at barna blir glad i og får en begynnende forståelse om hvordan de kan ta vare på naturen. Det er viktig at barna får være aktive aktører og vi må bygge på deres iboende engasjement for det som vokser og lever. Vi skal sammen med barna utforske naturen med åpne sanser, glede og respekt. Personalet skal støtte barna i å tenke kritisk og få en forståelse for at dagens handlinger har konsekvenser for framtiden. Barna skal få tid og mulighet til å reflektere, stille spørsmål og å selv finne forklaringer på ulike problemstillinger.

Det skal tilrettelegges for en bærekraftig hverdagspraksis hvor vi handler lokalt i barnehagen og nærmiljøet slik at barna får en erfaring med at alle er viktige aktører som kan bidra til å verne om skaperverket. Personalets oppgave vil være å legge til rette for barna slik at de selv kan bidra gjennom konkrete handlinger og aktiviteter. Alt dette arbeidet er knyttet tett opp mot Diakonhjemmets og barnehagenes verdigrunnlag og til kapitlene «Bærekraftig utvikling og natur», «Miljø og teknologi» i Rammeplan for barnehager. Hver enkelt avdeling vil jobbe med dette på ulike måter tilpasset sine barnegrupper.

Bieprosjektet

Dette barnehageåret skal begge barnehagene våre delta i et bie-prosjekt i samarbeid med stiftelsen Diakonhjemmet. Barna skal bli introdusert for bien Olga, som er en maskot som skal brukes for å introdusere ulike miljø- og bærekraftspørsmål. Bien har fått navnet sitt etter en av de første kvinnelige diakonene på Diakonhjemmet. Olga bor i en bikube i Diakonhjemmet Hage og møter ulike miljøutfordringer. Barnas innspill og filosofering skal være med på å utvikle historien om Olga videre. Prosjektet er også planlagt i å ende opp i barnebøker om Olga og barna skal underveis få samarbeide med en barneboktegner, Ella Oksvik.

Grønn glede

Vi jobber videre med prosjektet Grønn glede som startet opp i august 2018. Dette prosjektet er et samarbeid mellom de ulike enhetene i Omsorg; sykehjemmene, Dialog og barnehagene. Det skal fortsatt være generasjonsmøter mellom barna i barnehagen, beboerne på sykehjemmene og ansatte ved Dialog. Prosjektet får også nye deltakere i år, da studenter fra VID skal ha praksis og være med på sammenkomstene.

Studentene skal også ha noe praksis på sykehjemmene og i barnehagene. Treffene vil i stor grad være i kjøkkenhagen som er på et område mellom Borgen-veien barnehage og Petraskogen. Hvis været ikke tillater at man møtes ute, besøker noen av barna sykehjemmene. Det skal legges til rette for gode samtaler, generasjonsmøter og grønn glede på tvers av enhetene.

De gode samtalene

Vi tar med oss videre fjorårets satsning på barns emosjonelle utvikling og den nære, anerkjennende dialogen. I år vil vi sette spesielt søkelys på hva som skal til for å få den gode samtalen. Hvordan kan vi gi den gode rammebetingelser? Vi vil jobbe med å videreutvikle vår egen samtalekompetanse og hjelpe barna med å utvikle sin. Hvordan kan samtalen både mellom barn og voksne bli mer enn bare prat? Som en del av vår satsning på bærekraft vil vi løfte fram de filosofiske samtalene med barna, der det er rom for å undre seg, tenke kritisk og finn egne løsninger.

Foreldresamarbeid

Barnehagens samarbeid med foreldrene er en viktig del av vår virksomhet og et av områdene vi vil løfte spesielt fram dette barnehageåret. I samarbeid med foreldrerepresentantene vil vi sette i gang et arbeid med å se på hvordan det oppleves av foreldrene i dag og hva som er våre forbedringsområder. Det er viktig for oss å bygge gode og trygge relasjoner til foreldrene.

I tillegg til å yte omsorg av høy kvalitet for barna i barnehagen er vi opptatt av å gi støtte til familien. Våre barnehager har valgt foreldreveiledningsprogrammet ICDP som metode for arbeid med både foreldre og personale. ICDP er et veiledningsprogram som er utviklet for å støtte omsorgspersoner i de vanlige hverdagsutfordringene de står i og bevisstgjøre på hvordan vi kan justere oss til det det enkelte barn til enhver tid har behov for. Målsetningen er at omsorgsgiverne skal bli trygge i rollen sin ved å bli bevisst på hva de gjør som er bra for barna. Veiledningen gir deg ikke en oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger.

Det vil dette barnehageåret komme tilbud til foreldrene om å delta i foreldreveiledningsgrupper for våre barnehager og på enkeltstående refleksjonskvelder i barnehagen med aktuelle tema.

Samarbeid i barnehagen

Steinerud barnehage har fire avdelinger, og barn og ansatte har fast base på hver sin avdeling. Samtidig er vi en barnehage hvor ansatte har felles ansvar for alle de 61 barna på huset. For å styrke dette fellesskapet og dra nytte av at vi er mange, samarbeider vi på ulike måter i hverdagen:

  • Ansatte samarbeider faglig gjennom temajobbing, drøfting og refleksjon
  • Både småbarn og storebarn har aldersdelte aktivitetsgrupper på tvers av avdelingene
  • Det er lagt opp til at barna kan besøke andre avdelinger slik at de får mulighet til å bygge relasjoner og vennskap på tvers av basene sine
  • Store og små barn er ofte sammen ute på den store lekeplassen
  • Vi møter hverandre på turer i nærområder, eller vi planlegger felles turer
  • Vi har fellestreff for hele barnehagen
  • Vi har felles arrangementer før høytider og merkedager både for avdelingene og med foreldre
  • Personalet hjelper hverandre på tvers av avdelingene når det er sykdom eller ferieavvikling

Samarbeid med Borgenveien barnehage

Barnehagene skal fortsette sitt tette faglige samarbeid på tvers av personalgruppene. Vi har valgt å ha felles hovedsatsningsområde i årsplanene. Med dette som grunnlag har vi mulighet til å legge opp til felles faglig input og utvikling gjennom felles møter, plandager, kurs og foredrag. Vi skal også lage ressursgrupper på tvers av barnehagene. Disse gruppene skal ha ansvar for å følge opp og sørge for at vi kontinuerlig jobber med viktige områder fra rammeplanen som f.eks. språk og lek.

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

Steinerud er praksisbarnehage for barnehagelærerstudenter ved Oslomet. Vi tar imot studenter fra ulike årskull og stiller barnehagen til disposisjon når studenter har behov for en arena der de kan gjennomføre ulike arbeidskrav eller observasjoner.

Vi er også godkjent lærebedrift, men har for øyeblikket ingen lærlinger i bare- og ungdomsarbeiderfaget.

Vi samarbeider med Ris skole ved å ta imot elever som skal ha praksis i faget «Innsats for andre». Elevene får erfaring både med å være i barnehage og med å jobbe frivillig.

Vi har inngått en samarbeidsavtale med sosionomutdanningen på VID. I denne avtalen åpner vi for studentpraksis i barnehagene og VID tilbyr våre ansatte mulighet for å delta på enkelte forelesninger av relevant karakter.

Barnehagedagen 10. mars

Den nasjonale barnehagedagen markeres i mars hvert år, og formålet er å synliggjøre noe av det barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen.