Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid

De formelle organene for foreldremedvirkning er Samarbeidsutvalg (SU) og Foreldrerådet. Foreldresamarbeidet er hjemlet i barnehageloven kapittel 2, §4

Foreldreråd er alle foreldrene i barnehagen.

FU

Foreldrerådet velger et Foreldrenes arbeidsutvalg (FU) som består av foreldrenes representanter og vararepresentanter.

Hva gjør FU? FU arrangerer temamøter med foredrag over relevante emner. I tillegg kan de innkalle alle foreldre/foresatte til møter ved spesielle saker.

SU

Samarbeidsutvalget (SU) består av to representanter fra foreldre/foresatte, og to fra personale i barnehagen, med vara.

Hva gjør SU? SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Saker av viktighet for barnehagens drift og innhold skal forelegges SU. SU vedtar barnehagens årsplan.

Representanter

Hvem kan jeg kontakte? Se oversikt over foreldrerepresentanter som sitter i FU og SU og ansatte som er representert i SU.

Foreldrerepresentanter FU & SU Avdeling
Nina Tvete Bjørnehiet
Katrine Marceliussen Monsen Maurtua
Camilla Hem Trollstua
Espen Glomstein Knøttene
Personalrepresentanter SU
Anna K. Johansson Trollstua
Mona Therese Heidenberg Knøttene
Therese Östlin Maurtua
Mia Hagaas Bjørnehiet