Signering av intensjonsavtalen, fra venstre: Styreleder i Retretten Knut T. Traaseth, daglig leder Rita Nilsen og Diakonhjemmets forstander/adm.dir. Idar Magne Holme.

Signering av intensjonsavtalen, fra venstre: Styreleder i Retretten Knut T. Traaseth, daglig leder Rita Nilsen og Diakonhjemmets forstander/adm.dir. Idar Magne Holme.

Samarbeid mellom Retretten og Diakonhjemmet

De to stiftelsene Retretten og Det norske Diakonhjem har inngått en intensjonsavtale om et tettere strategisk samarbeid.

Om Retretten

Retretten er en ideell stiftelse som har til formål å gi alkohol- og rusmiddelavhengige, straffedømte og pårørende hjelp til videre hjelp. Alle Retrettens medarbeidere som har direkte kontakt med brukergruppen, har selv egenerfaring som brukere. Medarbeidere som har slitt med eget alkohol-, narkotika- og legemiddelbruk, har minimum to års avhold, og er stabilisert i egen hverdag.

Formålet er å hjelpe folk tilbake til et rusfritt liv gjennom å tilby likepersonssamtaler, samtalegrupper, veiledning, kurser, samt en rekke andre enkelttilbud. Ved å fokusere på hjelp til videre hjelp søker Retretten å sette brukerne i kontakt med instanser der de best kan få hjelp med sine problemer, som for eksempel det offentlige hjelpeapparatet, frivillige og brukerstyrte organisasjoner og tiltak. Retretten vektlegger også å være en ressurs for pårørende og straffedømte.

Retretten tilbyr kompetanseheving gjennom et lærings- og mestringskurs om avhengighet, atferd og atferdsforstyrrelser. Kursene settes opp flere ganger i året i Retrettens lokaler i Oslo og blir i tillegg gjennomført i fengsler.

Retretten driver videre rusfrie dagsentre i Oslo og Årnes for folk som sliter på grunn av eget eller andres misbruk knyttet til alkohol, legemidler eller narkotika.

Retretten finansieres over statsbudsjettet både fra Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet, NAV, private stiftelser, samt kommunene Oslo og Årnes. Retretten har i alle år søkt og fått prosjektmidler til utvikling av driften.

Avtalen

Den inngåtte avtalen medfører at Retretten søker Stiftelsestilsynet om å la Det norske Diakonhjem overta retten til å oppnevne styret. Hensikten er å etablere et strategisk samarbeid mellom Retretten og Diakonhjemmets virksomhetsområde Diakonhjemmet Omsorg, avdeling Helse og velferd. Dette er for ytterligere å kunne styrke Retretten som en profesjonell, effektiv og brukerorientert tjeneste, og i samarbeid legge til rette for videreutvikling av hjelp til videre hjelp.

Det er også et mål å øke antall tiltak som kan være til nytte for den enkelte bruker, å spre tilbudet til flere kommuner og å samarbeide både med Diakonhjemmet Omsorg og de andre virksomhetsområdene ved Diakonhjemmet om videreutvikling av tiltak og bedring av rammevilkårene for at Retretten skal kunne oppfylle sine formål.

Strategisk satsing

En sentral strategisk satsning for Diakonhjemmet Omsorg er å bidra til nye modeller og ny organisering av helse- og omsorgstjenester for å ivareta personer som er i sårbare situasjoner, og som ofte mangler gode og helhetlige tjenester. I denne satsningen vil et strategisk samarbeid med Retretten være viktig.

Se også Retretten.no