COVID19, rusavhengighet og livskvalitet

COVID19, rusavhengighet og livskvalitet

Risikofaktorene for tilbakefall til aktiv rus forverres under koronakrisen. A-larm gir en rekke støttetiltak under pandemien, og ser at det er nødvendig å utvide metodene for støttearbeidet.

Bakgrunn

Prosjektet gir rusavhengige og pårørende en god arena og en støttende metode for å utforske og dele eksistensielle mestringserfaringer relatert til egen situasjon med likepersoner, i en særlig utfordrende tid.

Dialog samtalesenters visjon er at “Den gode samtalen er omsorg i praksis. Dialog tilbyr lavterskel samtaletjenester som er innovative, brukerstyrte, forebyggende og helsefremmende.

Vi operasjonaliserer denne visjonen gjennom innovativ kunnskaps- og praksisutvikling i en rekke prosjekter støttet av DAM-stiftelsen, og i samarbeid med Mental Helse og brukerorganisasjoner som er tett på målgruppene. I alle prosjekter planlegger vi gjennomføringen med likepersoner, evaluerer med deltakerne underveis, og bruker evidensbaserte verktøy som gir valide data for å si noe om opplevd nytte av tilbudene vi utvikler sammen.

Målsetting

Tilby et gruppebasert samtaletilbud med likepersoner som kan gjøre det lettere å opprettholde rusfrihet under pandemien ved å øke sosial deltakelse rundt eksistensiell mestring, samt styrke livskvalitet i en tid mange er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene.

  • At deltakerne opplever det trygt, verdig og meningsfullt å bidra aktivt inn i gruppearbeidet.
  • Videreutvikle og evaluere Diakonhjemmet Dialogs modell for eksistensielle gruppetilbud i et aksjonsforskningsperspektiv med brukerinvolvering og likepersoner som medforskere.
  • Undersøke opplevd effekt/kvalitet på tiltakene gjennom datainnsamling.
  • Publisere og dele/spre resultater.
  • Bidra til å skape og opprettholde nettverk og verdifulle bekjentskaper utenom og etter prosjektperioden.

Organiseringen av prosjektet

Prosjektet tilbyr samtaler om eksistensielle tema og strukturert sosialt samvær i grupper som ikke er sorggrupper eller terapigrupper, men utforskende fellesskap. Metoden forener psykologiske og filosofiske teorier i et recovery-perspektiv, og operasjonaliserer motiverende intervju, benediktinske runder og eksistensielle gruppesamtaler, med hovedtyngde på Sokratisk dialog.»

I samarbeid med brukerorganisasjonen A-larm tilbyr vi eksistensielle gruppesamtaler med fokus på livsmestring for brukere, pårørende og en blandet gruppe i Oslo, Kristiansand og Bergen.

Tidsaspekt
1.januar 2021 - 1. april 2022

Prosjektansvarlig
Thomas Bernhard Thiis-Evensen
Erik Torjussen

Prosjektmedarbeidere
Erik Ross

Finansiering
Stiftelsen DAM

Samarbeidspartner
A-LARM (forum for Åpenhet om rus og behandling)