Bydelsmødre på sykehjem

Bydelsmødre på sykehjem

Eldre sykehjemsbeboere med minoritetsbakgrunn kommer ofte sent i kontakt med hjelpeapparatet. Det kan bla. ha sammenheng med manglende tilrettelegging på sykehjem for beboere med en annen kulturell bakgrunn.

Bakgrunn

Norsk kompetansesenter for migrasjons - og minoritetshelse (NAKMI) har foreslått samarbeid mellom frivillige og sykehjem som tiltak for å tilpasse omsorgstilbudet til eldre med minoritetsbakgrunn.

Målsetting

  • Skape bedre hverdagsliv for beboere, pårørende og frivillige gjennom inkluderende møter.

  • Frivillige kvinner med minoritetsbakgrunn vil utveksle sin kompetanse med helsepersonell, heve sin kompetanse og få nettverk slik at de på sikt kan få betalt arbeid i helsesektoren.

  • Bidra til å gjøre pårørende med minoritetsbakgrunn trygge på at beboernes vaner og tradisjoner blir ivaretatt.

Organiseringen av prosjektet

Prosjektet går over tre år, med en rullerende utskiftning av både frivillige og beboere i løpet av prosjektperioden.

I første fase vil vi rekruttere og lære opp frivillige fra Bydelsmødrene. Opplæringen vil foregå over 4-5 samlinger i tema som demens, kommunikasjon, bruken av hjelpemidler, hygiene og taushetsplikten. De frivillige minoritetskvinnene vil også utveksle sine erfaringer og interkulturelle kompetanse med ansatte på Ammerudlunden.

Bydelsmødrene vil bidra med ulike aktiviteter med utgangspunkt i beboernes preferanser etter å ha foretatt en kartlegging av beboernes ønsker og behov. Dette kan f.eks. være ta med beboere ut på tur, arrangere konserter, lage mat og tilrettelegge for sosial interaksjon.

Tidsaspekt
1. august 2020 - 30. juni 2023

Prosjektansvarlig
Ine-Sofie Kristiansen

Prosjektmedarbeidere
Alexandra Aarvold Rastad
Siri Gulpinar

Finansiering
Stitelsen Dam

Samarbeidspartnere
Mental Helse
Bydelsmødre