Kjøkkenhage - paviljong (avsluttet)

Kjøkkenhage - paviljong (avsluttet)

En paviljong gir mulighet for gode generasjonsmøter i forstanderhagen i all slags vær; både i sol, vind og regn.

Bakgrunn

Paviljongen i forstanderhagen på Diakonhjemmet ble satt opp i forbindelse med Prosjekt Grønn Glede; er et treårig prosjekt med støtte gjennom helsedirektoratets tilskuddsordning til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet hos eldre. Den konkrete rammen for Grønn Glede er en liten kjøkkenhage etablert av barnehagene i hagen til den gamle forstanderboligen på Diakonhjemmet. Tanken er at hagearbeid og møter mellom eldre og barn kan gi økt livskvalitet.

Midlene fra Helsedirektoratet dekket utgiftene i forbindelse med generasjonsmøtene i hagen. Det ble etter hvert tydelig at vi også trengte ekstra midler for å utbedre hagen, for å kunne tilrettelegge for de ulike brukerne og varierte aktiviteter. Diakonhjemmet Omsorg fikk da tilskudd til utvikling av hagen fra Urbant landbruk i Oslo Kommune, og Stiftelsen Det norske Diakonhjem bidro med midler til universell utforming i hagen. I tillegg så vi et behov for egnede sittemuligheter i hagen, med benker og bord, og en form for overbygg/paviljong, der brukerne kunne oppholde seg om det skulle bli «ruskevær» med litt regn eller vind. Vi søkte, og fikk, midler fra Sparebankstiftelsen til paviljong, bord og benker.

Målsetting

Målet med paviljongen er å:

  • bedre fysisk tilrettelegging for brukerne av hagen, både for generasjonsmøtene i prosjektet Grønn Glede

Organiseringen av prosjektet

I Grønn Glede møtes små grupper av barn og eldre i hagen, sammen med ansatte, til samvær og ulike aktiviteter. Små grupper skaper rom for dialog og relasjon, aktivitetene er blant annet planting, luking, samtaler, mat og lek. Ansatte ved Dialog har også vært med på generasjonsmøtene, med spesielt ansvar for «den gode samtalen» mellom deltakerne.

Paviljongen brukes fortsatt av alle deltakere i prosjekt Grønn Glede, inkludert bevegelseshemmede, og er fleksibel i bruk. I tillegg til prosjektdeltakere brukes hagen og paviljongen også av nærmiljøet, Diakonhjemmet sykehus, barnehager og Omsorg+. Både hagen og paviljongen vil fortsatt være tilgjengelig for ulike brukergrupper etter at prosjektet er avsluttet.

Tidsaspekt
1. august 2018 – 1. oktober 2021

Prosjektansvarlige
Solveig Rinde
Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg

Prosjektmedarbeidere
Siw Wikstrøm
Marianne Sunde Egeberg
Hannah Elstrøm
Nina Thorbjørnsen

Finansiering
Sparebankstiftelsen