Senior Arena

Senior Arena

Senior Arena er utviklet av Mental Helse og springer ut av Fønixalliansen som er et lavterskeltilbud for seniorer (+55). Den bemannes av frivillige og profesjonelle, med utgangspunkt i den enkeltes behov, situasjon og ønsker hvor hjelpen tilbys når man trenger det, uavhenging om det er sosiale, mellommenneskelige, helsemessige eller juridiske behov.

Bakgrunn

Gjennom samtaler med de frivillige og/eller ansatte på senterne kartlegger man den enkeltes behov og finner i fellesskap de gode løsningene.Ved å samle alt på et sted, samt å la frivillighet være et bærende element, vil vi skape en forebyggende tjeneste somi stor grad vil avlaste kommunale tjenester. Prosjektet er et samarbeid med kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og kommuner der vi vil prøve ut SeniorArena-modellen.

Målsetting

Prosjeket har som mål å:

  • fasilitere for deltagelse i frivillige foreninger og lag i kommunen, og kommunens kultur – og aktivitetstilbud.
  • gi sømløs og riktig hjelp til seniorer over 55 år i form av samtaler, rådgivning, behandling og praktisk hjelp
  • gi sømløs overgang til hjelpeapparatet

Organiseringen av prosjektet

Prosjektet er en pilot av SeniorArena-modellen, hvor målet er å gjøre helsetilbudet til seniorer som sliter bedre og lettere tilgjengelig. SeniorArena vil ha samarbeidsavtaler med, og sømløs overgang til behandlende, hjelpende og oppfølgende instanser og tilbud. Sentrene er bemannet av profesjonelle og frivillige som arbeider tett sammen.

Inspirasjonen til modellen er vår erfaring i fra (pilot) prosjektet UngArena. Vi ser at de positive erfaringene vi så langt har gjort på de unges arena, kan utvikles og videreføres også for seniorer. Det er i denne sammenheng viktig å påpeke at de unges og eldres utfordringer er svært forskjellige og må håndteres deretter.

Tidsaspekt
26. juni 2021 – 31. januar 2023

Prosjektansvarlig
Hamid Reza Irai

Prosjektmedarbeidere
Rune Helland
Tom Guldberg
Anne Kristine R. Berg
Thomas Bernhard Thiis-Evensen
Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg

Finansiering
Stiftelsen Dam

Samarbeidspartner
Mental helse

Andre ressurser

Diakonhjemmet hage - første beboer på plass, nyhetssak fra Diakonhjemmet hage