Lindrende behandling og omsorg

Lindrende behandling og omsorg

Forskning viser at rundt 80% av alle sykehjemsbeboere har en form for demens. I tillegg rapporterer Sykehjemsetaten om at gjennomsnittlig liggetid for sykehjemsbeboere nå er på under ett år i Oslo, noe som medfører at et høyere antall sykehjemsbeboere har behov for palliativ omsorg.

Bakgrunn

Adekvat smertekartlegging og smertelindring er en barriere for god palliasjon. Når personen i tillegg har demens og problemer med å uttrykke seg verbalt, medfører dette utfordring for helsepersonell med å identifisere og vurdere smerte.

Diakonhjemmet Omsorg, Diakonhjemmet Sykehus, VID vitenskapelige Høgskole, Ahus og Ullern sykehjem har derfor inngått et samarbeid med Sykehjemsetaten om prosjektet "Lindrende behandling og omsorg" hvor målet er å lære opp ressurssykepleiere i anvendelsen av smertevurderingsverktøyet MOBID-2. En del av opplæringen vil skje ved hjelp av simulering og professor Simen Steindal fra VID vitenskapelige Høgskole vil knytte forskning til prosjektet.

Målsetting

Å sikre at helsepersonell har kompetanse i å vurdere smerter hos personer med demens

Metode

Bruke simuerling som metode i opplæring i bruken MOBID-2

Organiseringen av prosjektet

Seks sykehjem er med i prosjektet: Ammerudlunden, Nordberghjemmet. Sagenehjemmet, Hovseterhjemmet. Ullernhjemmet og Vindernhjemmet,

Tidsaspekt
1. mai 2024 - 31. desember 2024

Prosjektansvarlig
Benedicte Sørensen Strøm

Prosjektmedarbeidere
Eli Anita Henriksen (Sagenehjemmet)
Marianne Brakspear (Ammerudlunden)
Igors Jakovlevs (Hovseterhjemmet)
Globien Rey Romano (Nordberghjemmet)
Athar Shahzad (Ammerudlunden)
Signe Helene Nyborg (Ullernhjemmet)
Simen Steindal (VID)
Torfinn Gaarden (Diakonhjemmet sykehus)
Lasse Andreassen (Ahus)

Finansiering
Statsforvalteren

Samarbeidspartnere
Sykehjemsetaten