Illustrasjonsbilde - åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang på informasjon

Åpenhet

Redegjørelse av aktsomhetsvurderinger for Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) juni 2023.

Diakonhjemmet er en selvstendig ideell stiftelse innenfor Den norske kirke, med formål å fremme diakonal virksomhet i kirke og samfunn. Diakonhjemmets virksomheter er organisert som ideelle aksjeselskaper: Diakonhjemmet Omsorg AS, Diakonhjemmet sykehus AS og Diakonhjemmet Sykehusapotek AS. Diakonhjemmet er majoritetseier i VID vitenskapelige høgskole gjennom VID holding AS og i Fagskolen Diakonova AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS.

Diakonhjemmet stiftelse binder Diakonhjemmets virksomheter i sammen og arbeider med realisering av Diakonhjemmets formål og strategiplan, forvalter og videreutvikler eiendomsmassen samt tilrettelegger for tjenesteutvikling og nyetablering. Stiftelsen er organisert i avdeling for utvikling, innovasjon og bærekraft og avdeling for fellestjenester med tre enheter. Stiftelsens administrasjon har to enheter (Enhet for økonomi, finans og verdiforvaltning og Enhet for kommunikasjon og samfunnskontakt) i tillegg til sekretariat.

Retningslinjer og rutiner for håndtering av potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

DnD følger en felles policy for alle virksomhetene i Diakonhjemmet der vi forplikter oss til å arbeide systematisk og regelmessig med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører. Etterlevelse av Åpenhetslovens er innarbeidet i den ordinære driften ved at det gjennomføres og aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer.

Etterlevelse av loven skjer ved at det stilles avtalemessige krav til leverandører og samarbeidspartnere med fokus på en ansvarlig innkjøpspraksis. For å forankre dette arbeidet er det utarbeidet en felles generell innkjøpspolicy, som gir veiledning for alle ansatte som gjør anskaffelser. Videre har vi og virksomhetene i Diakonhjemmet egne innkjøpsrutiner som er mere detaljert på fullmakter, ansvarsområder, prosesser og fremgangsmåter.

Vi har et systematisk HMS-arbeid og det gjennomføres årlige vernerunder og medarbeidersamtaler. Det er også fokus på avvikssystem og varslingsrutiner.

Diakonhjemmet stiftelse ønsker å fremme respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter. Ansatte, leietakere, leverandører og samarbeidspartnere, skal være trygge på at våre verdikjeder ivaretar dette og miljøet. For å være bærekraftige, styres leddene i leverandørkjeden samt våre innkjøp i henhold til:

Vi har foretatt en overordnet analyse for å kartlegge områder, samarbeidspartnere og leverandørkjeder hvor det er mest og høyest sannsynlighet for risiko og typiske risikogrupper. Som en aktør i eiendomsbransjen er stiftelsen med på å skape og forvalte bygg, og i byggprosjekt inngås det hovedentrepriser der leverandører er tredjeparter som inngår i vår leverandørkjede. I tillegg inngår det drifts-, håndtverks- og renholdstjenester i vårt daglige virke. I forhold til disse ble det satt en vesentlighetsgrense på innkjøp over kr. 100 000,- der leverandørene har blitt forespurt om hvordan de forholder seg til Åpenhetsloven og hvordan en evt. risiko er håndtert.

Våre leverandører kommer utelukkende i fra Norge, som er et land hvor man har høyt fokus på arbeids- og menneskerettigheter. Det ligger likevel en del risiko i bransjen og vi har, gjennom forespørsel til leverandører, avdekket risikofaktorer i forbindelse med produksjon og arbeidsrettigheter. Leverandører som ikke faller innunder terskelverdiene i Åpenhetsloven, og derfor ikke har utført aktsomhetsvurderinger, har via sine tilbakemeldinger vist oss at de har satt seg inn i Åpenhetslovens formål og forpliktelser.

Det er ikke identifisert faktiske negative konsekvenser i egen virksomhet, men gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket faktiske negative konsekvenser hos våre leverandører:

  • Ved bruk av underleverandører og innleie av arbeidskraft

I tillegg er det avdekket vesentlig risiko for negative konsekvenser:

  • Ved produksjonsprosesser, i et globalt perspektiv, innen utvinningssektoren- og i sko- og klesbransjen
  • Ved innkjøp av mineraler fra konfliktområder

For å stanse avdekkete faktiske negative konsekvenser har våre leverandører ettergått sine leverandørkjeder. De har også foretatt egne kontrolltiltak, som er direkte rettet mot underleverandører. Noen av leverandørene håndterer risikoene via sine bransjeorganisasjoner. Etablerte tiltak for å redusere risiko oppfattes som tilfredsstillende håndtert og den samlede vurderingen av alvorlighetsgraden anses som lav. Vi har vurdert at våre leverandører gir oss en akseptabel risiko, og vil se dette i sammenheng med det pågående arbeidet med etablering og forvaltning av varige tiltak som ytterligere reduserer risiko for negative konsekvenser.

Vi ønsker å bidra til en kontinuerlig forbedring i leverandørkjeden og for å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

  • Styrket fokus på bærekraft, miljø og menneskerettigheter i innkjøpsprosesser
  • Jobbe på tvers av Diakonhjemmets virksomheter, for å skape samhandling, gode strategiske valg og rutiner
  • Kreve at ansatte og leverandører gjør seg kjent med og etterlever selskapets retningslinjer og respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • Utarbeidet egen policy for aktsomhetsvurderinger og arbeidet med dette vil skje systematisk og som en integrert del av virksomheten
  • Leverandør som enten har svart ut forespørselen svakt eller ikke besvart i det heletatt, vil bli vurdert byttet ut da man prioriterer samarbeid med leverandører med lavere risiko.

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

Vi har i arbeidet med aktsomhetsvurderingene kjørt parallelle prosesser i forhold til innkjøpsprosesser. Det er forsøkt å se helhetlig og at man i disse også får inn krav til leverandører og samarbeidspartnere et særlig fokus på de områder der man ser størst mulighet for risiko for negativ påvirkning.

Som følge av våre aktiviteter vurderer vi at disse vil reduserer risiko negativ påvirkning og bidrar til å unngå brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold. Dette er et kontinuerlig arbeid som vi vil fortløpende vurdere og rapportere effekten av.

For spørsmål om mer informasjon kan man kontakte oss på stiftelsen@diakonhjemmet.no.