Diakoni

Diakoni

Den som møter Diakonhjemmet møter ordet diakoni. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Det diakonale arbeidet skifter med tider og steder. Kirken har alltid hatt en sentral rolle i møtet med mennesker i motgang, kriser, fattigdom. Kristne ønsker sammen med andre av god vilje å ta sin del av ansvaret. Sammenhengen mellom tro og liv gir seg utslag i diakonal forpliktelse. Det er denne forpliktelsen som i sin tid lå bak opprettelsen av Diakonhjemmet.

Kunnskap er nødvendig for å møte de sammensatte omsorgsfaglige utfordringer i vår tid. Diakonien utfordrer oss til å bruke våre erfaringer, kunnskaper og tro i arbeidet med grunnleggende spørsmål om rettferdighet, barmhjertighet og solidaritet.

Diakonien synliggjør Guds kjærlighet til menneskene gjennom medmenneskers handlinger.

Diakonhjemmet er en diakonal stiftelse

Den diakonale forpliktelsen er Diakonhjemmets formål, og vises i Diakonhjemmets arbeid, verdigrunnlag og strategi for 2020-2030. Les mer om hvordan Diakonhjemmet forstår sitt formål, verdigrunnlag og strategi.

Kirkens diakoni

Den norske kirkes diakonale arbeid foregår i menigheter og diakonale institusjoner rundt om i landet. Den norske kirke samarbeider også med andre kirker diakonalt, f.eks. gjennom organisasjoner som Kirkens Nødhjelp. I Den norske kirkes menigheter er diakonen leder og koordinator av det diakonale arbeidet.

Den norske kirkes plan for diakoni

kirken.no finnes Den norske kirkens plan for diakoni og annen informasjon om diakonalt arbeid i Den norske kirke.

Stiftelsen Diakonhjemmet

E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 80

Stiftelsen Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem) er en diakonal og ideell stiftelse med virksomhet innenfor helse, omsorg og utdanning.

Besøksadresse: Sørkedalsveien 43, 0369 Oslo

Gå til kontaktsiden