Diakoniens dag 2021: Sårbarhet i og etter koronaens tid

21. april 2021, 09.30–14.30 (Legg til i kalender)

Digitalt arrangement

Sårbarhet i og etter koronaens tid. Foto: Dominic Robinson CC BY-SA 2.0

Pandemien setter vårt samfunn på prøve. Enkeltmenneskers og fellesskapets sårbarhet blottlegges. Virkningene av krisen kommer til å påvirke oss i lang tid. Hvordan tar vi med oss følgene av denne når koronaen en dag ikke er en trussel lenger?

Kirken og diakonien har det siste året tatt ansvar som en del av samfunnets beredskap i en krisesituasjon. Lokale menigheter og diakonale institusjoner har i denne tiden gjort seg viktige erfaringer om utfordringer, virkninger og konsekvenser.

Disse erfaringer og diakoniens bidrag ønsker vi å løfte fram og dele med våre samarbeidspartnere i det sivile samfunn og i offentlig sektor. Slik kan vi lære av hverandre og stå bedre rustet når vi vender tilbake til en ny hverdag.

Derfor er «Sårbarhet i og etter koronaens tid» tittelen på Diakoniens dag i 2021 – i lys av tre sentrale diakonale temaer: ensomhet, relasjoner og rettferdighet.

Gjennom foredrag, dialog og panelsamtaler ønsker vi å reflektere over disse temaene. Vi vil også dele erfaringsbasert innsikt i det som gir håp – som mestringsstrategier, innovative arbeidsformer og mobilisering av ressurser for fellesskapets beste.

Digital konferanse

Årets Diakoniens dag må foregå digitalt. Selv om vi ikke kan møtes fysisk denne dagen, ser vi fram til å møte deltagere fra kirke og diakoni, fra våre mange samarbeidspartnere i det sivile samfunn, og fra kommunal og offentlig sektor.

Påmelding

For å delta må du melde deg på (klikk på påmelding øverst på siden). Konferansen er gratis og alle påmeldte vil få en lenke tilsendt på e-post i forkant av konferansen. Pass på at du skriver inn riktig e-post. Alle som har meldet seg på får en e-post med bekreftelse på at påmeldingen er registrert.

Hovedprogrammet blir tegnspråktolket

Program 21. april

Tid Innhold

Konferansier er Eilev Erikstein, prostidiakon i Vest-Telemark

Musikkinnslag ved Ellen Sofie Hovland

09.30

Vi står sammen i møte med sårbarheten

Ingunn Moser, adm.dir./forstander ved Diakonhjemmet

Videohilsen fra Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Hvilken sårbarhet? Reise med og innspill fra diakonale virksomheter

09.55

Når en pandemi utfordrer kirkens arbeid for rettferdighet

Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet i Den norske kirke og biskop i Nidaros domprosti

10.15

Pandemien treffer skjevt barn, unge og familier – perspektiv fra kommunal sektor

Hege Hovland Malterud, direktør, Barne-og familieetaten, Oslo kommune

10.40

Pause

10.45

Å lede en forsamling i en pandemi: Erfaring fra Sverige

Camilla Lif, prest og Kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm og medlem av den svenske koronakommisjonen

11.05

Refleksjon og dialog

Mulighet til å stille spørsmål og kommentere dagen så langt

11.30

Ord for dagen

Studentdiakon Elisabeth Nielsen Aas, VID vitenskapelige høgskole
Sykehusprestene Kjersti Haug Håland og Jarl Bøhler, Diakonhjemmet sykehus

Musikkinnslag ved Ellen Sofie Hovland

11.45

Lunsj

12.30

Ensomhet og relasjoner – erfaringsbasert innsikt om veien til mestring

Thomas Bernard Thiis-Evensen vil være i samtale med noen aktører om utfordringer, erfaringer og lærdommer fra pandemien som også peker framover mot nye praksiser og arbeidsformer:

– Nye arbeidsformer vokser frem

– Videoglimt fra praksis

– Praksis for fellesskap og rettferdighet

– Diskusjon og refleksjon i mindre grupper

13.45

Paneldiskusjoner

– Sårbarhet, ungdommens forventninger

– Sårbarhet, politikerne utfordres
Paneldebatt med representanter fra Stortingets familie- og kulturkomite

Debattleder Håkon Haugsbø

14.25

Avslutning

Ingunn Moser, adm.dir/forstander ved Diakonhjemmet

Bidragsytere

Ingunn Moser

Ingunn Moser

Ingunn Moser tiltrådte som administrerende og forstander ved Diakonhjemmet i august 2019, litt mer enn seks måneder før pandemien var et faktum. Morgendagens omsorg og bærekraftige velferdsløsninger blir preget av lærdommen fra pandemitiden. Diakonhjemmet som kirkelig og ideell samfunnsaktør, deler lærdommer og erfaringer med våre samarbeidspartnere. Moser ser spesielt betydningen av å koble folk og organisasjoner sammen for å synliggjøre diakonale aktører som del av samfunnets tilbud innenfor helse, omsorg og utdanning.

Olav Fykse Tveit

Olav Fykse Tveit

Olav Fykse Tveit ble vigslet til biskop i Nidaros domprosti og preses i Bispemøtet 10. mai 2020, få måneder etter pandemiutbruddet. At få gjester kunne være til stede i Nidarosdomen denne dagen er ikke det som Fykse Tveit siden har tenkt på. Men når pandemien avdekker sårbarhet både sosialt og psykososialt, utfordres kirken på en helt ny måte. I Norge og også internasjonalt.

Hege Hovland Malterud

Hege Hovland Malterud

Hege Hovland Malterud har siden 2018 ledet etaten i Oslo som har et særskilt ansvar for barn og unge i en utsatt og sårbar livssituasjon. Bekymringene har vært mange siden viruset forvandlet mye av deres hverdag. Omkostningene for barn og unge har økt i takt med innføringen av smittevernstiltakene og pandemiens varighet. Malterud vi belyse perspektiver i og refleksjoner fra kommunens arbeid for å sikre at de få den hjelpen de trenger.

Camilla Lif

Camilla Lif

Camilla Lif er prest og kyrkoherde i Katarina församling. Församlingen (menigheten) ligger midt i Stockholm på Södermalm og er kjent for sin kulturelle og sin diakonale profil. Hun er også forfatter og har skrevet flere bøker, blant annet Livet med Lif (2019) og Vad vill du mig i dag? (2015). Hun bidrar til flere programmer i Sveriges radio som Sommar på P1 Spanarna eller Tanker for dagen. Siden sommer 2020 er hun medlem av den svenske koronakommisjonen.

Eilev Erikstein - konferansier

Eilev Erikstein - konferansier

Eilev Erikstein har etter sjukepleie og diakonutdanning ved Diakonhjemmet, og nokre år på Gaustad Sjukehus, har han sidan 1991 vore prostidiakon i Vest-Telemark. Erikstein har podkasten Diakonalgang saman med diakon Ivar Solbu, «Diakonispalta» i Vest-Telemark blad og «Påfyll» i Telemarksavisa.

Bidragsytere i samtale om ensomhet og relasjoner

Hans Hella Thørnquist

Hans Hella Thørnquist

Hans Hella Thørnquist jobber som psykolog i polikliniske team ved spesialisert poliklinikk, Diakonhjemmet sykehus. Arbeidsoppgavene knytter seg til utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser og bipolare lidelser.

Ruben Verpelstad

Ruben Verpelstad

Ruben Verpelstad jobber som casemanager (behandler) i FACT på spesialisert poliklinikk ved Diakonhjemmet sykehus. De tilbyr behandling til pasientgruppe som trenger både tilbud fra bydel og spesialisthelsetjenesten samtidig. Mye av arbeidet foregår hjemme hos pasientene.

Sara Eidsbø Lindholm

Sara Eidsbø Lindholm

Sara Eidsbø Lindholm er psykologspesialist ved allmenpsykiatrisk poliklinikk, Diakonhjemmet sykehus. Hun har videreutdanning i kognitiv terapi, metakognitiv terapi og veileder i kognitiv terapi. Tidligere jobbet hun ved Nydalen DPS, Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse og døgnavdeling på Gaustad.

Trude Fixdal

Trude Fixdal

Trude Fixdal er spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og jobber på Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved Diakonhjemmet sykehus. Hun har 22 års erfaring fra psykisk helsevern for voksne, ungdom og barn, som kliniker og leder. Fixdal er opptatt av å se barn og ungdom i sin kontekst og at BUP skal støtte utvikling uansett hva problemet måtte være.

Erik Torjussen

Erik Torjussen

Erik Torjussen er fagrådgiver og brukerrepresentant i A-larm bruker- og pårørende organisasjon. Han har vært en av A-larms mest sentrale brukerrepresentanter i en årrekke. Har bla vært med i utarbeidelsen av Nasjonale retningslinjer, vært førsteforfatter av «Brukermedvirkning i TSB en myte», medlem av Fagrådet TSB i HSØ og vært fagrevisor i flere tilsyn hos Statsforvalteren (fylkesmannen).

Inger Johanne Aas

Inger Johanne Aas

Inger Johanne Aas er teolog og prest. Hun har arbeidet i Kirkens Bymisjon i ulike lederstillinger, bl.a. for Kirkens SOS i Oslo, og nå som leder ved Primærmedisinsk Verksted, (PMV) et flerkulturelt senter for helse, dialog og utvikling som ligger på Grønland i Oslo. Vi jobber med tverrkulturelle brobyggertjenester i møte med rundt 25 ulike språkgrupper, bl.a. tigrinja-, urdu-, arabisk- og somalitalende. De brobyggende tjenestene handler bl.a. om kulturelle oversettelser av utfordringer mennesker møter i det norske velferdssamfunnet samt likeverdige verdidialoger og gjensidig utforskning av hvordan vi forstår våre helsetradisjoner, tros- og livserfaringer.

Anne Berit Evang

Anne Berit Evang

Anne Berit Evang har vært prest i Groruddalen siden 2009. For tiden er hun fungerende sokneprest i Østre Aker og Haugerud menighet, og er også koordinator for det nyetablerte menighetsnettverket Fremtiden bor hos oss. Hun har siden 2013 jobbet spesielt med religionsdialog. Kontakten mellom de ulike trossamfunnene ble viktig da pandemien brøt ut. Det etablerte samarbeidet lokalt med bydel og barne- og ungdomsklubber, var også viktig da vi måtte finne nye måter å være kirke på lokalt, i en situasjon med høyt smittetrykk over lang tid. Anne Berit har observert hvordan flere av de andre trossamfunnene mobiliserte til bl.a matutdeling under pandemien, og stiller spørsmålet om kirkens struktur og organisering kanskje kom litt i veien for god diakonal praksis i en pandemi.

Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Thomas Bernard Thiis-Evensen arbeider som filosofisk praktiker ved Dialog samtalesenter i Diakonhjemmet Omsorg. Han er opptatt av dialogen som mulighet for å filosofere sammen. Han er erfaren i å bruke samtalen som metode for erfaringsbasert utforskning av hvordan de spørsmålene livet stiller oss ovenfor, og de svarene vi lever etter, kan henge sammen på måter som øker livskvalitet.

Deltagere i panelsamtalene

Hossam Belkilani 

Hossam Belkilani 

Hossam Belkilani (25 år) er fra Bærum. Han er tilknyttet trossamfunnet Det Islamske Forbundet (Rabita-moskeen), hvor han er ansatt som økonomi- og administrasjonsansvarlig i 50% stilling. Han er også ansatt som koordinator i Muslimsk Dialognettverk. Belkilani har lenge drevet med barn- og ungdomsarbeid i ulike roller: Leder, nestleder, økonomi, sekretær, opprettelse og oppfølging av lokallag. Han er opptatt av interreligiøs dialog og samfunnsaktuelle temaer og har vært styreleder i Norges Unge Muslimer.

Amanda Anvar

Amanda Anvar

Amanda Anvar (19 år) er født og oppvokst på Holmlia i Oslo. Hun er engasjert i lokalmiljøet, kirken og er opptatt av skeiv kamp. For tiden har hun et friår hvor hun jobber med politiske verv, blant annet gjennom en praksisplass i Stopp Hatprat som jobber med menneskerettigheter for å forebygge hatefulle holdninger. Anvar er medlem av den Norske Kirkes Ungdomsutvalg, landsstyremedlem for Norges Kristelige Studentforbund og medlem i Ungdomsrådet i Oslo Bispedømme.

Kristin Ørmen Johnsen

Kristin Ørmen Johnsen

Kristin Ørmen Johnsen (H) er stortingsrepresentant og har siden 2018 ledet Stortingets familie- og kulturkomite. Hun har en lang politisk karriere bak seg hvor hun blant annet har vært medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite og kommunal- og forvaltningskomité. Hun var også statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet i perioden 2001–2004.

Kari Henriksen

Kari Henriksen

Kari Henriksen (AP) er stortingsrepresentant og medlem av Familie- og kulturkomiteen. Hun har en lang politisk karriere bla som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun ble valgt inn på Stortinget i 2009.

Freddy André Øvstegård

Freddy André Øvstegård

Freddy André Øvstegård (SV) er stortingsrepresentant og medlem av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Øvstegård var tidligere nestleder i Sosialistisk Ungdom.

Håkon Haugsbø - debattleder

Håkon Haugsbø - debattleder

Håkon Haugsbø er ein anerkjend norsk journalist og programleiar. Han er kjendfor sitt skarpe blikk og nærgåande tone i intervjua, og for likevel å behalde ei lun stemning og ein avslappa tone. I ei årrekke var han NRK Brennpunkt sitt ansikt utad, og forvalta graveredaksjonen sitt truverde og tyngde i mange krevjande saker. Gjennom journalistjobben har Haugsbø møtt menneske frå alle samfunnslag, og i alle slags livssituasjonar.

Musikkinnslag ved Ellen Sofie Hovland

Ellen Sofie Hovland er en sterk låtskriverprofil som har utgitt 3 album på Kirkelig Kulturverksted. Alle tre ble nominert til Spellemannprisen, og en av den stakk av med trofeet. Ellen Sofie Hovland er en sterk låtskriverprofil som har utgitt 3 album på Kirkelig Kulturverksted. Alle tre ble nominert til Spellemannprisen, og en av den stakk av med trofeet.

Om Diakoniens dag

Med Diakoniens dag har vi i over 15 år markert grunnleggelsesdagen for Diakonhjemmet. Diakoniens dag er en konferanse, arrangert av stiftelsen Diakonhjemmet. Konferansen er gratis og åpen for alle.

Kontaktinformasjon

Publisert 28. januar 2021, oppdatert 21. april 2021