Diakonhjemmet home care offer home care for you

Home Care

If you have a decision from Oslo kommune you can choose Diakonhjemmet Care Home care - at no extra cost so that you can live at home.

Safety

Livskvalitet

  • Medmenneskelighet, glede og verdighet

Kvalitet

  • Lang erfaring og unik kompetanse

Diakonhjemmet is a foundation that has 100 years of experience in health and care. We provide practical assistance - home help and home nursing throughout Oslo.

Diakonhjemmet Omsorg – Hjemmetjenester

Vil du vite mer?

Ta kontakt, så kan vi ta en samtale om hvordan vi kan tilrettelegge for deg.

Ring oss

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Telefon 22 37 33 00 (8–15.30 hverdager)

Hjemmesykepleie vest

Telefon +47 418 65 113 (8–15 hverdager)
Vakttelefon +47 479 18 109 (hele døgnet)

Hjemmesykepleie øst

Telefon +47 975 15 194 (8–15 hverdager)
Vakttelefon +47 22 37 33 02 (hele døgnet)

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner hjemmetjenesten

E-post

hjemmetjenester@diakonhjemmet.no

Du kan også skrive til oss *:

* skjema samler personopplysninger. Informasjonen blir slettet etter at vi har tatt kontakt med deg.

Søke om hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp)

Det er Oslo kommune som skal ha søknaden om hjemmesykepleie, eller praktisk bistand. Kommunen bestemmer hvor mange timer du får, men du har mulighet til å velge hvem som skal komme til deg – fritt brukervalg. Det koster ikke noe ekstra å få tjenestene fra Diakonhjemmet.

Informasjon og søknad om hjemmesykepleie og praktisk bistand må sendes Oslo kommune

Behov for mer hjelp?

Noen ønsker mer hjelp enn det man har vedtak for. Det første er å se om vedtaket kan endres slik at man får den hjelpen man trenger. Hvis ikke det fører frem tilbyr Diakonhjemmet Omsorg ekstra hjemmesykepleie og praktisk bistand, som man må betale for selv.

Vi samarbeider med deg, dine nærmeste, fastlegen, bydelen, og de andre virksomhetene på Diakonhjemmet for å gi deg en god helsefaglig oppfølging, og en trygg og sikker hverdag med verdighet og opplevd livskvalitet

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester
Hjemmetjeneste – Diakonhjemmet OmsorgHjemmetjeneste – Diakonhjemmet Omsorg

Home Care

E-post: hjemmetjenester@diakonhjemmet.no

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS er en diakonal aktør som tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand til Oslos befolkning.

Gå til kontaktsiden

Spisevenner

Frivillighet fremheves i politiske dokumenter som en sentral del av fremtidens eldreomsorg, og det er derfor viktig å finne gode måter å tenke frivillighet på i eldreomsorgen. Hvordan kan frivilligheten organiseres slik at frivillige ønsker å fortsette? Hva føler de eldre at de har behov for? Kunnskap om dette vil være sentralt for å styrke dagens eldreomsorg.

Gå til siden

Støtte og avlastning for pårørende

Historisk sett har frivillig sektor spilt en viktig rolle i den norske velferdsmodellen og frivillighet anses som et viktig supplement i helse og omsorgstjenesten. Diakonhjemmet Omsorg har med midler fra Helsedirektoratet etablert et porsjektsamarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening og VID vitenskapelig høgskole hvor frivillighet kobles opp mot pårørendes behov for støtte- og avlastningstiltak. Prosjektet vil munne ut i et forskningsarbeid knyttet til frivillighet i tradisjonelle helse- og omsorgstjenester.

Gå til siden

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos personer med demens

Antall eldre hjemmeboende med demens i Norge øker. Ved pandemiens begynnelse oppfordret Helsemyndighetene eldre om å holde seg mest mulig hjemme mens smitten spredte seg som verst. Dette kan ha medført at noen hjemmeboende eldre har blitt mer passive enn tidligere og kan ha vansker med å returnere til en mer aktiv hverdag.

Gå til siden

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Ensomhet er hyppigere hos eldre, og omfanget øker med økning i antall eldre. Tematikken er utfordrende å løse til tross for stadig større samfunnsoppmerksomhet. Hvordan motvirke ensomhetsopplevelse hos aleneboende eldre? Hvordan få til frivillighet med et aldrende frivillighetskorps? Vi må utvikle bærekraftige samhandlingsmetoder mellom hjemmetjenesten, frivilligheten og organisasjonene.

Gå til siden

Sammen på Oslo øst og vest

Epidemien og smitteverntiltak gjennom 2020 og 2021 har ført til at eldre opplever økt isolasjon, samtidig som det, pga smitteverntiltak, er vanskelig å oppretteholde møteplasser, aktiviteter og besøkstjenester.

Gå til siden

Eldre ut på middag (avsluttet)

Mange eldre føler på ensomhet, og for en del har dette blitt forverret under Covid19-pandemien. Dagsentre har vært stengt, og terskelen for å besøke andre eller å oppsøke offentlige arenaer har blitt større.

Gå til siden