Viktige saker som berører den videre utviklingen av diakoni og diakoniinstitusjoner ble drøftet på årets Kirkemøte. Foto: Den norske kirke

Viktige saker som berører den videre utviklingen av diakoni og diakoniinstitusjoner ble drøftet på årets Kirkemøte. Foto: Den norske kirke

Årets kirkemøte med strategisk viktige vedtak for diakoni og diakonale institusjoner

Kirkemøtet 2023 behandlet i august to strategisk viktige saker som berører den videreutviklingen av diakoni og diakoniinstitusjoner. Den ene handler om Kirkens tjeneste i samfunnsinstitusjoner. Den andre om Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet – universell utforming av og i kirken. Sakene berører derfor Diakonhjemmets virksomheter og fortjener å bli løftet fram.

Tjenesten ved samfunnsinstitusjoner er et uttrykk
for kirkens samfunnsansvar som diakonal folkekirke.

Utgangspunktet for sak KM 8.3/23 «Kirkens tjeneste i samfunnsinstitusjoner» var at Kirkemøtet i 2019 ba Kirkerådet om å gjennomgå spesialprestetjenesten. Bestillingen var basert på utviklingen i tros- og livssynsfeltet i retning av det livssynsåpne samfunnet og endrede relasjoner mellom staten og Den norske kirke. Dette fordret en helhetlig gjennomtenkning og vurdering av kirkens tjeneste i samfunnsinstitusjonene.

Saken som ble lagt fram for Kirkemøtet i august, foreslo en ny strategi på feltet for å tydeliggjøre hvordan kirken forstår disse tjenestene og hvorfor de er viktige, samt å gi retning for videre prioritering og satsning.

Komitéen som forberedte saken for behandling i Kirkemøtet, la bl.a. vekt på å tydeliggjøre hvordan tjenestene i samfunnsinstitusjonene må forstås i sin profesjonsmessige bredde, og at det videre arbeidet må søke tverrfaglig kompetansesammensetning.

Komitéen la videre til grunn at en ønsket, helhetlig koordinering av fagutvikling på området også må innebære å utvikle system for kompetanseoverføring mellom tjenestene i institusjonene og Den norske kirke for øvrig. Komitéen forutsatte at den videre dialogen med politiske myndigheter og ledelse i samfunnssektorene og institusjonene også må inkludere bred representasjon av tros- og livssynssamfunn.

Kirkemøtets vedtak fra august slår fast at tjenesten ved samfunnsinstitusjoner er en sentral del av oppdraget. Den er en integrert del av kirkens arbeid og et konkret uttrykk for kirkens samfunnsansvar som landsdekkende, diakonal folkekirke. Videre at tjenesten skal ha en profesjonsmessig bredde som synliggjør og bruker den diakonale og tverrfaglige kompetansen.

– Jeg er veldig glad for å se at Kirkemøtet har med dette vedtaket skissert en så tydelig strategisk retning som inkluderer diakoniinstitusjoner og bygger på samarbeid og samspill på tvers, kommenterer administrerende direktør og forstander Ingunn Moser.

Lenke til sak/vedtak.

Et solid arbeid må igangsettes for at Kirken skal bli virkelig for alle

Bakgrunnen for sak KM 7/23 «Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet - universell utforming av og i kirken» er beskrevet i sakens sammendrag:

«Interesseorganisasjoner, forsknings- og kompetansemiljøer har over lang tid påpekt at funksjonshemmede opplever barrierer for deltakelse, diskriminering og manglende representasjon i samfunnet. Dette gjelder også for Den norske kirke. Denne saken skal bidra til å synliggjøre barrierene funksjonshemmede møter i Den norske kirke, understreke betydningen av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)1 og peker på utfordringer Den norske kirke bør ta tak i».

Kirkemøtets omfattende vedtak slår fast at Den norske kirke skal være en kirke for alle, at alle mennesker er verdifulle i fellesskapet. Kirkemøtet henviser til forankringen i den kristne likeverdstanken og menneskerettighetene.

Vedtaket stadfester at for å oppnå dette må både fysiske og ikke-fysiske barrierer fjernes for å gjøre kirken mer inkluderende for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vedtaket konkretiserer et nødvendig kontinuerlig og systematisk arbeid for likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet og intensjoner. Vedtak vil følges opp med handlingsplaner og prioriteringer i budsjetter.

Kirkerådet presiserer at Kirkens arbeid for likestilling, inkludering og mangfold må utvides til å omfatte også nedsatt funksjonsevne, deltagelse og representasjon, arbeidsgiver- og personalpolitikk, holdninger, kunnskap og kompetanse.

– Som integrert del av kirkens arbeid og oppdrag, utfordres også diakonien og diakoniinstitusjoner som oss av disse vedtakene. Vi oppfordres på denne måten til å være med på å realisere dem sier administrerende direktør og forstander Ingunn Moser.

– Vedtaket omtaler også at Kirken skal også fremme retten til tros- og livssynsutøvelse for mennesker som mottar helse-, omsorg- og velferdstjenester. Det vil fordrer en systematisk satsning og oppmerksomhet langs flere linjer: kompetanse, utdanning og institusjonsledelse avslutter Ingunn Moser.

Lenke til sak/vedtak.

Kort om kirkemøtet 2023

I august ble Kirkemøtet samlet i Trondheim og behandlet 18 saker.
Her kan du lese saksdokumentene, komiteenes innstillinger og vedtak.