Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Ensomhet er hyppigere hos eldre, og omfanget øker med økning i antall eldre. Tematikken er utfordrende å løse til tross for stadig større samfunnsoppmerksomhet. Hvordan motvirke ensomhetsopplevelse hos aleneboende eldre? Hvordan få til frivillighet med et aldrende frivillighetskorps? Vi må utvikle bærekraftige samhandlingsmetoder mellom hjemmetjenesten, frivilligheten og organisasjonene.

Bakgrunn

Ensomhetsforekomsten har holdt seg relativt stabilt over lengre tid. Flere studier beskriver langvarig ensomhetsopplevelse til å gi økt helserisiko hos eldre fordi de har økt sårbarhet knyttet til alder og generell helsetilstand. Når ensomhet har vart over tid sees ofte redusert fysiologisk motstandsressurs. Eldre har tilgang til færre sosiale mestringsressurser for å kunne takle ensomhet. Forebygging av ensomhet har vært forsøkt i flere studier, men det er lite evidens på hva som virker. Det er mye politisk optimisme til tross for at litteraturen ikke er særlig tydelig på hva som bør gjøres av intervensjoner. Litteraturen er tydelig på at tiltak må målrettes mot spesifikke grupper. Det er viktig med brukermedvirkning i slike studier for å skreddersy tiltak.

Målsetting

Prosjektet vil ha som målsetting å 1) avhjelpe en vanskelig psykososial situasjon under pandemien, 2) reaktivere sosiale relasjoner som er redusert eller ikke er aktive, 3) etablere nye sosiale relasjoner på grunnlag av interesse, tilknytning eller andre forhold.

Metode

Anvende en systematisk metode for å opparbeide, reetablere og vedlikeholde relasjoner hentet fra det australske samfunnsprogrammet «Act-Belong-Commit» (ABC). Metodikken har fokus på mental helsefremming: Gjennom en aktivitet ("act") får deltakerne opplevelse av tilhørighet ("belong"), som vil være vesentlig for deres evne til mestring (og skaper engasjement) ("commit").

Datainnsamling: Utforsking av deltakererfaringer vil skje gjennom individuelle semistrukturerte intervjuer.

Målgruppe: Aleneboende eldre over 80 år uten demens og alvorlig psykisk sykdom, som ikke har dagsentertilbud, ikke deltar i faste aktiviteter, samt har tjenester (praktisk bistand) gjennom Diakonhjemmet Omsorg distrikt øst.

Tidsaspekt
15. juni 2021 – 31. desember 2022

Prosjektansvarlig
Nina Jøransson

Prosjektmedarbeidere
Runa Hoff Delhi
Siddra Ahmed
Sofia Olsen
Elisabeth Telenius
Ingrid Hvatum

Finansiering
Statsforvalteren

Samarbeidspartner
VID vitenskapelige Høgskole
Bydelsmødre

Forskning
Cristin

Andre ressurser