Én times terapi - S-ETT

Én times terapi - S-ETT

Mange eldre opplever ensomhet i forbindelse med endringer i livssituasjon, partners død, endret helsetilstand eller endret funksjonsnivå.

Bakgrunn

Det antas at psykisk sykdom og psykiske plager utgjør en stor utfordring både for samfunn og den enkelte. Disse utfordringene må møtes med tidlig intervensjon, forebygging, proaktive tjenester og samarbeid mellom ulike tjenester og frivillige ved å utvikle nye gode former for bistand.

Dialog samtalesenters visjon er at “Den gode samtalen er omsorg i praksis. Dialog tilbyr lavterskel samtaletjenester som er innovative, brukerstyrte, forebyggende og helsefremmende.”

Vi operasjonaliserer denne visjonen gjennom innovativ kunnskaps- og praksisutvikling i en rekke prosjekter støttet av DAM-stiftelsen, og i samarbeid med Mental Helse og brukerorganisasjoner som er tett på målgruppene. I alle prosjekter planlegger vi gjennomføringen med likepersoner, evaluerer med deltakerne underveis, og bruker evidensbaserte verktøy som gir valide data for å si noe om opplevd nytte av tilbudene vi utvikler sammen.

Målsetting

Vi utvikler, tilpasser og kurser frivillige i En-times-terapi. Vi implementerer et forskningsbasert design for samtaletjenester som er et gratis, lavterskel samtaletilbud for fortrinnsvis personer over 55 år på tre forskjellige arenaer.

Målet med prosjektet er å:

  • utvikle rammeverket én-times-terapi ved å tilby samtaler som skal bidra til bedre psykisk helse
  • øke livskvaliteten for brukerne
  • skape et meningsfylt sosialt fellesskap for frivillige som leder samtalene.

Organiseringen av prosjektet

De konkrete tiltakene for gjennomføring av prosjektet er:

1. Utvikle et opplæringsprogram for frivillige på 15-20 timer. Programmet vil inneholde innføring i ETT, sosialkonstruksjonisme og ikke-vitende posisjon hvor bruker selv er ekspert på eget liv, samt innføring og trening på PCOMS (Partners in change outcome management system). Programmet inkluderer tilgang til samarbeidsplattform med litteratur, øvelser, og mulighet for løpende erfaringsdeling mellom samlingene.

2. Gjennomføre en pilot for økt kunnskap om hvordan ETT fungerer med målgruppen og for å kunne vurdere, evaluere og justere opplæringsprogrammet før første opplæringsrunde.

3. Rekruttere og lære opp minimum fire frivillige samtaleledere per arena på minst tre arenaer.

4. Prosjektmedarbeidere ved Dialog gjennomfører veiledning med de frivillige etter oppstart, minimum to ganger pr arena og skal stimulere til at samtalelederne selv har jevnlige treff.

5. Gjennomføre minst 100 samtaler i prosjektperioden og bruke SRS-skjema eller tilsvarende muntlig tilbakemelding for å måle nytte av den enkelte samtale.

6. Gjennomføre oppfølgingssamtaler med 15 brukere ca en mnd. etter samtale for å kartlegge nytteverdi.

7. Gjennomføre fokusgruppeintervjuer med alle frivillige.

Tidsaspekt
1. oktober 2020 - 1. oktober 2022

Prosjektansvarlig
Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Prosjektmedarbeidere
Erik Ross

Finansiering
Stiftelsen DAM

Samarbeidspartner
Mental helse