Korona-krise, religiøse bruddprosesser og livskvalitet

Korona-krise, religiøse bruddprosesser og livskvalitet

Hjelpekilden melder om henvendelser og økt press knyttet til Covid 19 fra personer og pårørende til medlemmer i strengt religiøse miljøer. Å bryte med et slikt miljø er ofte krevende, og mange opplever det som av forskere beskrives som en «multitapssituasjon» der store deler av ens sosiale nettverk, ens status som «Guds utvalgte», ens ståsted i tilværelsen, ens grunnleggende tillit og forhåpninger om fremtiden går tapt.

Bakgrunn

Allerede sårbare mennesker, uten nettverk, i et samfunn de er fremmedgjort fra, og med en pågående dommedagsangst står nå i en dramatisk livssituasjon som forsterkes av den eksistensielle usikkerheten.

Dialog samtalesenters visjon er at “Den gode samtalen er omsorg i praksis. Dialog tilbyr lavterskel samtaletjenester som er innovative, brukerstyrte, forebyggende og helsefremmende.”

Vi operasjonaliserer denne visjonen gjennom innovativ kunnskaps- og praksisutvikling i en rekke prosjekter støttet av DAM-stiftelsen, og i samarbeid med Mental Helse og brukerorganisasjoner som er tett på målgruppene. I alle prosjekter planlegger vi gjennomføringen med likepersoner, evaluerer med deltakerne underveis, og bruker evidensbaserte verktøy som gir valide data for å si noe om opplevd nytte av tilbudene vi utvikler sammen.

Målsetting

  • Tilby sårbare personer i problematiske religiøse bruddprosesser som er forverret av Korona-krisen et gruppebasert samtaletilbud som skal øke sosial deltakelse rundt eksistensiell mestring og styrke livskvalitet gjennom møteplasser og samtale-aktiviteter.
  • Videreutvikle en modell for eksistensielle gruppetilbud.
  • Undersøke opplevd effekt/kvalitet på tiltakene.
  • Publisere og dele/spre resultater.
  • Bidra til å skape og opprettholde styrkende nettverk og verdifulle bekjentskaper.

Organiseringen av prosjektet

Videreutvikle en gruppesamtale-metodikk som sikrer trygge rammer for gode møter der likepersoner kan utforske selvopplevde løsninger på sine personlige og felles livsutfordringer under Koronakrisen. Fremgangsmåten forener psykologiske teorier og filosofisk praksis-metodikk i et recoveryperspektiv i samarbeid med og tilpasset målgruppen.

Tidsaspekt
1.januar 2021 - 1. april 2022

Prosjektansvarlig
Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Prosjektmedarbeidere
Hilde Langvann

Finansiering
Stiftelsen DAM

Samarbeidspartner
Mental helse
Hjelpekilden

Andre ressurser