Spisevenner

Spisevenner

Frivillighet fremheves i politiske dokumenter som en sentral del av fremtidens eldreomsorg, og det er derfor viktig å finne gode måter å tenke frivillighet på i eldreomsorgen. Hvordan kan frivilligheten organiseres slik at frivillige ønsker å fortsette? Hva føler de eldre at de har behov for? Kunnskap om dette vil være sentralt for å styrke dagens eldreomsorg.

Bakgrunn

Mange hjemmeboende eldre føler på ensomhet, og for en del har dette blitt forverret under Covid19-pandemien. Dagsentre har vært stengt, og terskelen for å besøke andre eller å oppsøke offentlige arenaer har blitt større. Et behov mange hjemmeboende eldre ikke får dekket, er sosialt samvær rundt matsituasjoner.

Målsetting

Målet med prosjektet er å initiere måltidsaktiviteter for hjemmeboende eldre sammen med frivillige. I tillegg har prosjektet et mål om å utvikle kunnskap om hvordan frivillige best kan involveres i eldreomsorgen.

Metode

Prosjektet baserer seg på prinsipper fra aksjonsforskning hvor målet er at deltakerne selv er involvert i utformingen av «aksjonen», som i dette tilfelle vil være implementering av frivillighet i eldreomsorgen knyttet til matsituasjoner. Ansatte i hjemmetjenesten og representanter fra NKS deltar i jevnlige prosjektmøter hvor implementeringen diskuteres. I tillegg planlegges det intervjuer med frivillige og eldre som har deltatt direkte i prosjektet.

Organiseringen av prosjektet

Diakonhjemmet Omsorg har inngått en samarbeidsavtale med Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) og forskere fra VID Vitenskapelig Høgskole om gjennomføring av prosjektet. De frivillige kobles opp mot hjemmeboende eldre, og sammen skal disse planlegge og gjennomføre aktiviteter relatert til mat. Dette kan være restaurantbesøk, handle sammen og lage mat hjemme, eller invitere familie og venner på middag. Prosjektet har stort fokus på brukermedvirkning, og det vil være opp til de enkelte deltagerne hvilke aktiviteter som velges.

Tidsaspekt
1. august 2021 – 30. juni 2022

Prosjektansvarlig
Ingebjørg Haugen

Prosjektmedarbeidere
Hilde Lausund
Frøydis Høyem
Anne Eide Syversen
Sigve Mjaanes Kristiansen

Finansiering
Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere
VID vitenskapelige Høgskole
Norske Kvinners Sanitetsforening

Forskning
Cristin

Andre ressurser