Støtte og avlastning for pårørende

Støtte og avlastning for pårørende

Historisk sett har frivillig sektor spilt en viktig rolle i den norske velferdsmodellen og frivillighet anses som et viktig supplement i helse og omsorgstjenesten. Diakonhjemmet Omsorg har med midler fra Helsedirektoratet etablert et porsjektsamarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening og VID vitenskapelig høgskole hvor frivillighet kobles opp mot pårørendes behov for støtte- og avlastningstiltak. Prosjektet vil munne ut i et forskningsarbeid knyttet til frivillighet i tradisjonelle helse- og omsorgstjenester.

Bakgrunn

Andelen eldre i behov for helse- og omsorgstjenester er voksende og omsorgsbyrden for nære pårørende er tilsvarende økende. Samtidig står helse- og omsorgstjenester i en kontinuerlig situasjon hvor ressurser ikke strekker til. I en pårørendeundersøkelse foretatt av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) i 2019, finner man at 6 av 10 ønsker hjelp fra frivillige organisasjoner knyttet til rollen som pårørende. Det antas at dette resultatet har forsterket seg etter snart 2 år med pandemi.

Målsetting

Målet med prosjektet er å etablere kontakt mellom frivillige og pårørende for å kunne tilby utvalgte pårørende med hjemmeboende eldre som mottar omsorgstjenester fra Diakonhjemmet Omsorg, en form for støtte og avlastning. Utover å møte et konkret behov for støtte- og avlastning vil prosjektet kunne gi ny kunnskap om hvordan etablere bærekraftig samarbeid mellom frivillig sektor og omsorgstjenester

Metode

Erfaringen fra planlegging og gjennomføring av tiltaksdelen vil danne grunnlaget for den forskningsmessige delen av prosjektet. Data vil bli innhentet gjennom kvalitative intervjuer av utvalgte frivillige, pårørende og ansatte i hjemmetjenesten. Prosessdokumenter knyttet til planlegging og gjennomføring vil bli benyttet som utfyllende datamateriale.

Organisering av prosjektet

Prosjektet har etablert en prosjektgruppe bestående av representanter fra NKS og Diakonhjemmet Omsorgs hjemmetjenester. Rekrutterte frivillige og pårørende til brukere av hjemmetjenesten settes i kontakt med hverandre og kommer i fellesskap fram til hva slags form for støtte/avlastning den frivillige kan bidra med. I utgangspunktet anbefales regelmessige møtepunkter over en 8-16 ukers periode, med cirka 8- 10 besøk. Rekrutterte frivillige blir regelmessig fulgt opp gjennom tiltaksperioden.

Tidsaspekt
15. juni 2021 – 31. juli 2022

Prosjektansvarlig
Hilde Lausund

Prosjektmedarbeidere
Runa Hoff Delhi
Therese Juvik
Frøydis Høye

Finansiering
Helsedirektoratet

Samarbeidspartner
VID vitenskapelige Høgskole

Norske Kvinners Sanitetsforening

Forskning
Cristin

Andre ressurser