Photo by Jonathan Borba on Unsplash

Åpenhet

Diakonhjemmet Omsorgs redegjørelse etter åpenhetsloven. Under finner du våre rapporter for de ulike år.

 • Rapport Åpenhetsloven 2023

  Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

  Diakonhjemmet Omsorg AS (DHO) driver 4 sykehjem, en hjemmetjeneste organisert i to baser, Omsorg+ med tilhørende kafé, oppfølging av forsterkede fosterhjem og konsultenttjenester innen barnevern. Daglig ledelse forestås av administrerende direktør, som er overordnet ansvarlig for driften, og støttes i dette arbeidet av en administrasjon med om lag 9 årsverk. Virksomheten sysselsetter om lag 550 årsverk og hadde i 2022 en omsetning på ca. 354 MNOK.

  Alle DHOs virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn, unntatt én av hjemmetjenestebasene, som ikke kan oppfylle kravene på grunn av lokalenes beskaffenehet. Gjennom sertifiseringen er det gitt ekstern kvalitetssikring av DHOs arbeid på flere områder som faller inn under åpenhetslovens nedslagsfelt, bl.a. intern HMS og arbeidsvilkår, samt systematisk vurdering av en rekke innsatsfaktorer i selskapets virksomhet.

  Adm. dir. i DHO har det overordnede ansvaret for aktsomhetsvurderinger. HR-direktør er inntil videre delegert myndighet til oppfølging på området og rapporterer til adm.dir.

  Mål for arbeidet med ansvarlighet i inneværende år:
  • Oppfylle åpenhetslovens krav
  • Etablere nødvendig rammeverk for overholdelse av kravene, inkludert en langsiktig plan
  • Styrke bevisstheten om eget ansvar og betydningen av rammeverket for at DHO skal oppfylle åpenhetslovens krav

  Vi følger Hovedorganisasjonen Virkes anbefalinger knyttet til god praksis for etterlevelse av åpenhetsloven.

  Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

  DHO har utarbeidet retningslinjer for ansvarlighet og vedtatt disse i styret. Selskapet er i ferd med å utarbeide en overordnet innkjøpspolicy, og styret har vedtatt å ta i bruk kontraktsvilkår for ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden utarbeidet av DFØ og Etisk Handel Norge ved nye anskaffelser.

  Aktsomhetsvurderinger DHO har i inneværende år hatt begrenset kapasitet til å utføre aktsomhetsvurderinger, og har prioritert å gjøre undersøkelser mot de 10 største leverandørene målt i volum. Undersøkelser rettet mot disse leverandørene dekker over halvparten av DHOs totale innkjøpsvolum. Vi har vurdert at innkjøpsvolum i økonomisk verdi må antas å være proporsjonalt med vårt eventuelle medansvar for uakseptabel praksis. I en situasjon med begrensede ressurser og erfaring vurderer vi at dette gir et godt utgangspunkt for videre iterasjoner i prioritering av leverandørkontakt.

  De 10 leverandørene har fått tilsendt en spørreundersøkelse utarbeidet på grunnlag av anbefalinger fra Hovedorganisasjonen Virke.

  Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:

  Ingen faktiske negative konsekvenser er avdekket.

  I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:

  • 6 av de 10 største leverandørene til DHO svarte på spørreundersøkelsen innen fristen. Dette er hovedfunnene fra undersøkelsen:
  • 6 av 6 leverandører opplyser at de kan slutte seg til DFØ og Etisk Handel Norges kontraktsvilkår, eller tilsvarende vilkår
  • 4 av 6 leverandører har utarbeidet eller vil utarbeide en rapport innen 30.06.23
  • 2 av 6 leverandører oppgir at det på grunn av varenes karakter (frukt og grønt) eller bredden i investeringsporteføljen (pensjonsselskap) ikke kan utelukkes risiko
  • 5 av 6 leverandører oppgir de har iverksatt tiltak for å forbedre arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden
  • 6 av 6 leverandører oppgir at de har prioritert hvordan videre arbeid med ansvarlighet skal følges opp
  • 1 av 6 leverandører oppgir at den inngår avtaler uten at det stilles vilkår om ansvarlighet, og at dette anses forsvarlig da det er snakk om nettbaserte kjøp av programvare og programvaretjenester som antas å ha lav risiko

  Leverandører som ikke har svart er blitt fulgt opp, men oppfølgingen var ikke avsluttet da denne rapporten ble utarbeidet. Saksbehandlingskapasiteten i selskapet legger begrensninger på hvor omfattende aktsomhetsvurderinger det er mulig å gjøre.

  For å stanse avdekkete negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

  Det har ikke blitt gjort funn som gir grunnlag for å iverksette tiltak.

  For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

  • Leverandører som ikke har besvart utsendt spørreundersøkelse er blitt fulgt opp. Videre oppfølging vil ta utgangspunkt i funn gjort i årets undersøkelse.
  • Leverandører som oppgir å ha risiko vil bli fulgt opp i videre dialog.
  • I løpet av 2023 vil det utarbeides en plan for videre arbeid med ansvarlighet etter åpenhetsloven. Ved utarbeidelse av planen vil særlige risikoområder bli kartlagt, slik at disse kan ligge til grunn for en mer målrettet leverandørdialog.

  Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

  Det forventes at DHOs undersøkelser sammen annen oppmerksomhet fra kjøpere av varer og tjenester fra leverandørene som har mottatt spørreundersøkelser, samt lovgivning, bidrar til at disse leverandørene styrker sin oppmerksomhet om arbeidet med ansvarlighet.

  Rapport 14. juni 2023

 • Rapport Åpenhetsloven 2024

  Redegjørelse av aktsomhetsvurderinger for Diakonhjemmet Omsorg AS juni 2024.

  Diakonhjemmet Omsorg AS, heretter DHO, er et heleid datterselskap (aksjeselskap) av Det Norske Diakonhjem. DHO er en ideell organisasjon som driver tjenester innen helse og omsorg.

  I 2023 drev DHO 4 sykehjem, hjemmetjeneste organisert i to baser, Omsorg+ med tilhørende kafé, samt oppfølging av forsterkede fosterhjem og konsulenttjenester innen barnevern. Daglig ledelse besto av administrerende direktør, som har det overordnede ansvaret for driften, og støttes av en administrasjon bestående av om lag 11 årsverk.

  Virksomheten sysselsatte i 2023 ca. 600 årsverk og hadde en omsetning på 547 MNOK.

  Retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

  DHO følger en felles policy (Policy - Åpenhetsloven) for alle virksomhetene i Diakonhjemmet som forplikter til å arbeide systematisk og regelmessig med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører. DHO følger OECDs retningslinjer og Hovedorganisasjonen Virkes anbefalinger knyttet til god praksis for etterlevelse av åpenhetsloven.

  DHO har fokus på en ansvarlig innkjøpspraksis og følger en felles innkjøpspolicy som gjelder alle virksomhetene i Diakonhjemmet, samt en egen innkjøpsrutine for DHO som er mer detaljert. Videre stilles det kontraktsmessige krav ved inngåelse av nye kontakter.

  DHO har et systematisk HMS-arbeid, der det gjennomføres årlige vernerunder og medarbeidersamtaler. Det er også fokus på avvikssystem og varslingsrutiner.

  Styrende dokumenter for innkjøp og leverandørkontakt:

  • Overordnet innkjøpspolicy for Det norske Diakonhjem (morselskap)
  • Innkjøpsrutine for Diakonhjemmet Omsorg AS
  • ISO 14001/Miljøfyrtårn
  • Standard kontraktsvilkår ved inngåelse av nye kontrakter, basert på «kontraktsvilkår for ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden» utarbeidet av DFØ og Etisk Handel Norge
  • Etiske retningslinjer, som også inkluderer retningslinjer og varslingsrutiner for å hindre diskriminering, trakassering og andre kritikkverdige forhold
  • FNs bærekraftsmål
  • Strategiplan 2020-2030
  • Diakonhjemmet Omsorg strategi 2022-2026 (revidert våren 2024)
  • Bransjestandard for ideell velferd
  • OECDs veilederfor aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

  Kartlegging og vurdering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

  DHOs virksomhet drives i egeneide bygg med egne ansatte, eller i bygg som stilles til disposisjon av Oslo kommune. Bygningsmassen er underlagt intern og ekstern kontroll, og overholder krav i henhold til lov, forskrift og kontrakter. Alle deler av virksomheten er tariffbundet eller styres med utgangspunkt i tariffavtale, og det er etablerte, velfungerende strukturer for medvirkning og partssamarbeid. Det er kjente utfordringer knyttet til deltidsstillinger og kortvarige arbeidsforhold som tilkallingsvikar. Det arbeides med å bedre situasjonen gjennom et heltidskulturprosjekt og ved at prosedyrer finnes, oppdateres og kontrolleres mht. etterlevelse.

  I vår aktsomhetsvurdering har vi undersøkt de ti største leverandørene målt i volum, eksklusiv selskaper i samme konsern. Dette utgjør i underkant av 70% (65% eksklusiv Det norske Diakonhjem og VID, 68% inklusiv Det norske Diakonhjem og VID) av Diakonhjemmet Omsorgs totale innkjøpsvolum. Vi har vurdert at innkjøpsvolum i økonomisk verdi må antas å være proporsjonalt med vårt eventuelle medansvar og påvirkningskraft for uakseptabel praksis.

  De ti leverandørene har fått tilsendt en spørreundersøkelse utarbeidet på grunnlag av anbefalinger fra Hovedorganisasjonen Virke. Spørreundersøkelsen ble besvart av 9 av 10 leverandører.

  Resultat av spørreundersøkelse:

  • 9 av 9 leverandører opplyser at de kan slutte seg til DFØ og Etisk Handel Norges
  • kontraktsvilkår, eller tilsvarende vilkår
  • 5 av 9 leverandørene meddeler at de har avdekket risiko for brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter de siste fem årene
  • 8 av 9 leverandører oppgir de har iverksatt tiltak for å forbedre arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden
  • 9 av 9 leverandører har standard kontraktsvilkår som stiller krav til arbeidstaker- og menneskerettigheter
  • 4 av 9 leverandører meddeler at de har standard kontraktsvilkår som hovedregel, men at det likevel kan forekomme at disse ikke er gjort gjeldene for noen leverandører

  Samtlige av DHOs leverandører er norske, de ti vi har undersøkt er alle pliktige til å rapportere på åpenhetsloven. Ut ifra deres rapportering på åpenhetsloven gjort tilgjengelig på deres hjemmesider, har vi innhentet ytterligere informasjon.

  Det er ikke identifisert faktiske negative konsekvenser i egen virksomhet, men gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket faktiske negative konsekvenser hos våre leverandører:

  • • Ved bruk av underleverandører
   Én leverandør har gjort overordnet rede for funn hos underleverandører i Asia. Redegjørelsen gir ikke grunnlag for videre oppfølging i år, men noteres for videre oppfølging.

  I tillegg er det avdekket risiko for negative konsekvenser:

  • Ved bruk av underleverandører
   Én leverandør har gjort rede for risiko i leverandørkjeden. Redegjørelsen gir ikke grunnlag for videre oppfølging i år, men noteres for videre oppfølging

  Tiltak for stanse, forebygg eller reduser faktiske negative konsekvenser og risiko for negative konsekvenser:

  Leverandører som rapporterer om faktiske negative konsekvenser eller risiko for negative konsekvenser, vil vurderes og følges opp der vi vurderer det nødvendig.

  Samtlige leverandører som rapporterer om faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold har retningslinjer og gode rutiner på plass for å følge opp dette. Vi anser at det dermed ikke er behov for ytterligere oppfølging fra vår side.

  Når det gjelder risikohåndtering velger DHO å følge opp en leverandører da vi vurderer at leverandøren ikke forklarer tilstrekkelig godt hvordan avdekket risiko håndteres.

  I tillegg følges en annen leverandør opp på grunnlag av prioriteringene de har gjort, da vi ser at selskaper som har potensielt høy risiko er utelatt fra aktsomhetsvurderingen.

  Vi ønsker å bidra til en kontinuerlig forbedring i leverandørkjeden og for å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

  • Styrket fokus på bærekraft, miljø og menneskerettigheter i innkjøpsprosesser
  • Jobbe på tvers av Diakonhjemmets virksomheter, for å skape samhandling, gode strategiske valg og rutiner
  • Kreve at ansatte og leverandører gjør seg kjent med og etterlever selskapets retningslinjer og respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • Utarbeidet egen policy for aktsomhetsvurderinger og arbeidet med dette vil skje systematisk og som en integrert del av virksomheten

  Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

  Innføring av policy for etterlevelse av åpenhetsloven og revisjon av innkjøpspolicy og -reglement har bidratt til å styrke DHOs bevissthet på sin innkjøpsmakt og har ført til at spørsmål knyttet til å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår har fått større oppmerksomhet i forhandlinger med leverandører.

  Vi antar at oppmerksomheten vi vier leverandører som ikke gir tilstrekkelige forklaringer bidrar til et ekstra påtrykk i deres eget arbeid for å treffe tiltak og redusere risiko.

  Rapport 30. juni 2024

  Her ligger signert rapport Åpenhetsloven 2024