En svært fornøyd rektor, Gry Ulvedalen, gleder seg til å utvikle modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.

En svært fornøyd rektor, Gry Ulvedalen, gleder seg til å utvikle modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.

Fagskolen Diakonova skal utvikle høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger

Den nye Fagskolen Diakonova har blitt tildelt to millioner kroner i prosjektmidler for å utvikle modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse utlyste en konkurranse om prosjektmidler som skal gå til å utvikle, prøve ut og evaluere modeller for bruk av moduler innen høyere yrkesfaglig utdanning rettet mot flyktninger. Fagskolen Diakonova søkte, vant konkurransen, og ble tildelt et tilskudd på to millioner kroner. Dette er et pilotprosjekt som Fagskolen skal utvikle gjennom to år. Målet med prosjektet er å bidra til flykningers deltakelse i høyere faglig utdanning, i arbeidslivet og i sosialt nettverk.

Fagskolen, som nettopp er etablert, forbereder seg på å ta imot sine første studenter høsten 2023. I tillegg til dette skal de nå også i gang med pilotprosjektet.

– Ser på flyktninger som en ressurs

– Hvorfor søkte Fagskolen Diakonova om disse midlene?

– Høyere yrkesfaglig utdanning fyller behov i et samfunnsperspektiv, ved å gi gode muligheter for utdanning utover videregående opplæring til grupper som er lite representert i universitets- og høyskolesektoren, sier Gry Ulvedalen som er rektor for Fagskolen Diakonova.

– Rekrutteringsgrunnlaget i høyere yrkesfaglig utdanning er bredt, og burde kunne omfatte flyktninger med helsefaglig bakgrunn som igjen kan rekrutteres ut i arbeidslivet. Fagskolen Diakonova har en diakonal, verdibasert og inkluderende profil. Fagskolen skal bidra til å styrke kompetanse, kapasitet og rekruttering til helsesektoren. Prosjektet skal bidra til å se på flyktninger som en ressurs, og som vil gjøre dem i stand til å gå inn i en utviklende jobb innenfor helse og omsorg, fortsetter Ulvedalen.

Det er mange samarbeidspartnere involvert, blant andre arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, sykehjem og omsorgstjenester, hjelpeorganisasjonen Caritas og NAV.

– Samlet sett sitter samarbeidspartene på en kompetanse som vil sikre alle faser i prosjektet, forklarer Ulvedalen.

Prosjektet en del av planlagt aktivitet

– Vil pilotprosjektet være med i utformingen av den øvrige aktiviteten på skolen?

– Undervisningen vil ta utgangspunkt i en modul på 15 studiepoeng i utdanningen «Aktiv omsorg for eldre». Det er den utdanningen skolen har fått akkreditert i høst, så dette prosjektet vil være en del av skolens planlagte aktiviteter, sier Ulvedalen.

I tillegg til undervisning i «Aktiv omsorg for eldre», legges det også vekt på faglig språkopplæring og praksiserfaring. Etter hvert vil deltakerne kunne sette sammen ulike moduler til en fagskolegrad. Dette skal foregå i tett kontakt med andre institusjoner som kjenner flyktningers behov slik at de kan få hjelp til å håndtere eventuelle utfordringer.

Fagskolen Diakonova har lagt en plan for arbeidet med pilotprosjektet og vil i 2023 konsentrere seg om utvikling og rekruttering. I 2024 skal prosjektet gjennomføres.