Diakoni

Diakoni

Den som møter Diakonhjemmet møter ordet diakoni. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Det diakonale arbeidet skifter med tider og steder. Kirken har alltid hatt en sentral rolle i møtet med mennesker i motgang, kriser, fattigdom. Kristne ønsker sammen med andre av god vilje å ta sin del av ansvaret. Sammenhengen mellom tro og liv gir seg utslag i diakonal forpliktelse. Det er denne forpliktelsen som i sin tid lå bak opprettelsen av Diakonhjemmet.

Kunnskap er nødvendig for å møte de sammensatte omsorgsfaglige utfordringer i vår tid. Diakonien utfordrer oss til å bruke våre erfaringer, kunnskaper og tro i arbeidet med grunnleggende spørsmål om rettferdighet, barmhjertighet og solidaritet.

Diakonien synliggjør Guds kjærlighet til menneskene gjennom medmenneskers handlinger. Den praktiske handligen kan være hverdagshjelp, leksehjelp, sosialhjelp, solidaritetsarbeid eller forebyggende arbeid.

Diakonhjemmet Stiftelse

E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon: +4722451780

Det norske Diakonhjem er en diakonal ideell stiftelse med virksomheter innen helse, omsorg og utdanning. Hovedadministrasjonen har kontorer på Diakonhjemmet i Oslo.

Besøksadresse: Diakonveien 14, Oslo

Kart: