Takhage på Steinerud omsorg+

Formål, verdigrunnlag og strategi

For strategiperioden 2020 til 2030:

Formål

Diakonhjemmets formål er å fremme og utvikle diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt gjennom;

 • å utfordre og utruste til tjeneste for å gi omsorg og hjelp til mennesker i nød, fremme rettferdighet og likeverd og bidra til forsoning og vern om skaperverket
 • å utdanne til diakontjeneste
 • høgskole, sykehus og omsorg
 • forskning, utvikling og formidling
 • arbeid med etiske spørsmål
Diakonhjemmets oppdrag defineres av stiftelsen Det norske Diakonhjems vedtekter (pdf)

Visjon

Nyskaper i tjeneste for vår neste

Diakonhjemmets visjon

I tråd med den diakonale tradisjonen, og i møte med samtidens og fremtidens utfordringer forplikter Diakonhjemmet seg på denne visjonen og søker å oppnå dette

 • gjennom samarbeid med oppdragsgivere i offentlige utdannings-, helse- og omsorgstjenester
 • i fellesskap med andre samarbeidspartnere som deler Diakonhjemmets verdier og samfunnsoppdrag
 • ved å etablere egen virksomhet og egne prosjekter, alene eller i samarbeid med andre

Verdier

Diakonhjemmet har definert fire kjerneverdier. De skal gi grunnlag, retning, inspirasjon og korrektiv for Diakonhjemmet og dets virksomheter, for samhandling og samarbeid, og for ledelse, ansatte og alle som blir utdannet ved Diakonhjemmet.

 • Tjeneste

  «Hva kan jeg gjøre for deg?» I vår tradisjon handler tjeneste om å sette den andre i sentrum. Vår kirke forstår seg som en tjenende kirke, og vi er kalt til å være medarbeidere i denne tjenesten. Det greske ordet for diakoni oversettes også med tjeneste. Det er idealet som Diakonhjemmet strekker seg mot, med et mål om at pasienter, beboere, brukere og studenter skal oppleve å bli satt i sentrum for tjenesten og møtt med åpenhet og velvilje. Tjeneste skal også prege tilnærmingen til samfunnsoppdraget: Diakonhjemmet tar ansvar og bidrar for å løse samfunnsutfordringer

 • Kvalitet

  Skapelsesberetningen forteller at Gud så at det han hadde skapt, var godt. I tråd med denne troen på Gud som opprettholder av skaperverket og menneskenes verdighet, er diakonien kalt til å fremme det gode i samfunnet og i menneskers liv. Høy kvalitet er et gjennomgående krav som vi stiller til oss selv, til våre tjenester og møter med brukere. Vi oppfyller kravet ved å drive kontinuerlig forbedringsarbeid og bygge på profesjonell kompetanse, kunnskapsbasert praksis og praksisnær forskning, teamarbeid og tverrfaglighet, og verdirefleksjon.

 • Respekt

  Å se om igjen er den bokstavelige betydningen av ordet re spectare. Inspirert av Jesu møte med syke og utstøtte, møter vi mennesker uten å dømme ut fra første inntrykk eller fordommer. Alle er mer enn det vi ser. Å vise andre respekt er å tro at alle mennesker bærer i seg noe enestående og dyrebart. Diakonhjemmet vil arbeide for at alle som søker våre tjenester opplever at deres behov blir forstått og respektert og deres personlige integritet og egenart ivaretatt. Respekt skal også prege arbeidsmiljø og kultur.

 • Rettferdighet

  Diakonien er rettighetsbasert, med referanse til rettferdighet som sentralt bibelsk begrep og til rettighetsprinsippet i vårt velferdssystem og i menneskerettighetene. Diakonhjemmet fremmer utsatte gruppers rettigheter i dagens helse- og velferdssystem og arbeider for riktig prioritering og effektiv bruk av ressurser.

Motto

Engasjert for mennesket

Diakonhjemmets motto

At hvert menneske er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi, står sentralt i et kristent menneskesyn. På denne bakgrunn beskriver mottoet hvordan vi ønsker at mennesker skal bli møtt ved Diakonhjemmet.

'Engasjert' skal være et kjennetegn på fagmiljøene og arbeidsfellesskapene ved Diakonhjemmet og en kvalitetserfaring alle som søker eller kommer i berøring med våre tjenester skal sitte igjen med.

Strategi

Det norske Diakonhjems strategiplan for 2020-2030 har et overordnet, tiårig perspektiv og definerer overordnede mål, strategier og veivalg for den strategiske utviklingen av Diakonhjemmet med virksomheter.

Målbildet er at Diakonhjemmet frem mot 2030 skal være

 • en pådriver for bærekraft
 • en tydelig og betydelig samfunnsaktør
 • en magnet for samarbeidspartnere, og et attraktivt arbeids- og studiested

Agenda 2030 gir ny anledning til å bekrefte bærekraftmålene som del av samfunnsoppdraget og som muligheter for nytenkning og nyskaping. Med sin historie og verdiprofil har Diakonhjemmet, i strategiperioden fram til 2030, et særlig ansvar for å realisere hele formålet og diakonidefinisjonen, vektlegge sammenheng og gjensidig avhengighet mellom de ulike dimensjonene i oppdraget, og knytte dette til bærekraft.

Visjonen, nyskaper i tjeneste for vår neste forplikter Diakonhjemmet til målet om innovasjon for morgendagens omsorg og bærekraftige velferdsløsninger, byer og samfunn. Som arbeidsgiver skal Diakonhjemmet bidra til anstendig arbeid og verdiskaping, ansvarlig forbruk og produksjon, og en miljøsatsing med høye ambisjoner for bærekraftig forvaltning og utvikling av eiendommer og infrastruktur.

Strategiene for å realisere målbildet er

 • helhetlige løsninger
 • samhandling og deling
 • en tydelig verdiprofil
Det norske Diakonhjems strategiplan som gjelder for alle Diakonhjemmets virksomheter
Agenda 2030: FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.Agenda 2030: FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.