Tove Kreppen Jørgensen administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg utenfor Steinerud barnehage

Tove Kreppen Jørgensen administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg utenfor Steinerud barnehage

Ikke fullt så ny lenger og med mange tanker – Tove Kreppen Jørgensen har ordet

Administrerende direktør Tove Kreppen Jørgensen trives veldig godt i Diakonhjemmet Omsorg. I løpet av tiden i fra hun startet i mars og frem til nå har hun møtt veldig mange flinke folk. Hun har truffet fornøyde brukere, både barn og eldre.

– Det er spennende med hele livsløpet som er representert i Diakonhjemmet Omsorg, sier den relativt ferske administrerende direktøren. Hun kom til Diakonhjemmet fra stillingen som kommunalsjef for helse og mestring i Ås kommune.

Diakonhjemmets verdigrunnlag var noe av det som var viktig for henne da hun valgte å gå inn i lederstillingen i Diakonhjemmet Omsorg. Det betyr mye for henne og hun har også lagt merke til at verdigrunnlaget er av betydning for mange av de andre ansatte.

– Å se enkeltmennesket og å gjøre en forskjell er drivkraften, forteller Kreppen Jørgensen.

Et selskap med godt omdømme

Da hun startet som administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg i våres tok hun over et ungt selskap i sterk vekst. Det var et selskap med mye ambisjoner noe som har ført til et godt omdømme. Ikke bare internt, men også blant innbyggere og Oslo kommune. Et godt rykte er viktig for mulighetene til rekruttering av fagpersoner. Det gir mange muligheter å være ansatt på Diakonhjemmet.

– Det ligger et uforløst potensial i samarbeidet med sykehuset, VID Vitenskapelige høgskole og Fagskolen Diakonova, tenker Kreppen Jørgensen.

Stor aktivitet

I tillegg til den daglige driften er det mye nytt som skjer i Diakonhjemmet Omsorg. Mestringstrappen for eldre er grunnleggende i deres arbeid. Dette er også noe regjeringens eldrereform (Stortingsmeldingen Fellesskap og meistring. Bu trygt heime.) som ble presentert nå i sommer legger opp til. Diakonhjemmet Omsorg er i oppstarten av et spennende samarbeid med OBOS om boliger etter modell av Omsorg+. Hva ansatte og ledelsen i Omsorg+ har fått til av tilbud for sine beboere og de som bor i nabolaget har imponert henne stort.

– I tillegg til Omsorg+ er det massevis av aktiviteter og arrangementer på de ulike sykehjemmene og i hjemmetjenestene i samarbeid med frivillige, som eldre kan delta på.

Kreppen Jørgensen forteller videre om et spennende samarbeid mellom de to barnehagene på Diakonhjemmet, Omsorg+ og enkelte av sykehjemmene. Et eksempel er prosjekt Grønn glede. Der eldre og barnehagebarn treffes, og dyrker blant annet planter sammen. Barnehagene reiser også ut på besøk til sykehjemmene og har sangsamlinger. Møter på tvers av generasjoner gir gode hverdagsøyeblikk.

Virksomhetene er flinke til å informere om det som foregår av aktiviteter på sosiale medier, i tillegg informeres det internt på de ulike stedene i Diakonhjemmet Omsorg.

Det er også to barnehager i full drift. Steinerud barnehage feirer 50-års jubileum i år. Kreppen Jørgensen er stolt av barnehagene og forteller at det er mye godt fagpersonell der som gir barna en god oppfølging.

En annen del av Diakonhjemmet Omsorg er STEG oppvekst og barnevern. Disse drifter fosterfamiliene, og er aktive med veiledning og støtte til foreldre innen barnevernet. Fra 1. juli blir det endringer i Lov om barnevern som får implikasjoner for private leverandører av fosterhjem. Enkelt forklart kan kommunale barneverntjenester da ikke lenger kjøpe plass i et fosterhjem med privat leverandør (ideell eller kommersiell). Derimot kan Bufetat kjøpe fosterhjemsplasser på vegne av kommunen og STEG kan kanskje fortsette med dette tilbudet. Kreppen Jørgensen påpeker at de utydelige signalene gjør det vanskelig å planlegge og det skaper usikkerhet i forhold til tjenesten.

Finansielle utfordringer

Den administrerende direktøren har møtt på alvorlige utfordringer som angår den kommunale finansieringen av tjenestetilbudene. Diakonhjemmet Omsorg er i en krevende økonomisk situasjon per nå.

– Det jobbes godt med disse med mål om fortsatt å sikre et faglig godt tilbud til brukerne av tjenesten. Det økonomiske må håndteres. Som ideell aktør er det ingen profitt å hente ut for Diakonhjemmet Omsorg, men det vi skaffer av økonomisk handlingsrom går tilbake til utvikling av tjenesten, forteller Kreppen Jørgensen.

– I dag har vi fritt brukervalg for brukere av hjemmetjenester. Det er en positiv ordning, men det er krevende å administrere for Diakonhjemmet Omsorg, sier Kreppen Jørgensen. Fritt brukervalg betyr at hjemmetjenesten må kjøre rundt i hele byen for å yte tjenesten. Og den kontrakten vi har for hjemmetjenesten i dag, gir oss ikke den bærekraften vi trenger for fremtiden, fortsetter hun.

Likeverdige tjenester til innbyggerne

Alle tjenestene for hele livsløpet er viktig for Diakonhjemmet Omsorg og Diakonhjemmet. Nå prioriteres det midler for at de eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig og mestre egen hverdag. Denne satsningen fører også til at de som kommer på sykehjem er eldre og sykere og trenger mer hjelp. Derfor er det viktig at forutsetningene i kontraktene med kommunen henger sammen med utviklingen i samfunnet og den økonomiske kostnaden dette må ha for de ulike leverandørene av tjenestene. Dette gjelder også for teknologien som tas i bruk.

– Både de kommunale og ideelle virksomhetene bør har samme tilgang til innføring av velferdsteknologi. Oslo kommune har et ansvar for å sikre likeverdige tjenester selv om de ikke leveres av kommunens egen virksomhet. Innbyggerne må få tilbud om de tjenestene som er på markedet enten det er kommunale eller ideelle driftere, argumenterer Kreppen Jørgensen.

Når det gjelder fremtiden så må Diakonhjemmet Omsorg vite at de har økonomisk kontroll på de aktivitetene de har i dag. Disse må vise seg bærekraftige. Når det er situasjonen, vil Diakonhjemmet Omsorg gå inn for en videre vekst.

Samarbeid på tvers av de øvrige virksomheter

Rekruttere og å beholde helsepersonell i helsetjenesten er en stor utfordring, og er en uheldig situasjon nå som antall eldre øker hurtig. Det er behov for en kompetansesammensatt eldreomsorg.

– I Diakonhjemmet Omsorg satser vi på å jobbe med heltidskultur. Dette vil gi blant annet høyere kvalitet i tjenestene våre og større stillinger for de ansatte. Vi jobber med oppgavedeling, ledelse- organisering og tenke nytt på arbeidstidsordninger. Partssamarbeidet fungerer godt hos oss og er viktig i dette arbeidet.

– Diakonhjemmet har en unik posisjon, her er det lagt til rette for bruk av kompetanse mellom Diakonhjemmet Omsorg og Diakonhjemmet sykehus. I dag har vi for eksempel geriatere og alderspsykiater på sykehuset som reiser ut og kan konsulteres i hjemmetjenesten og på sykehjemmene, forteller Kreppen Jørgensen. Det er også muligheter for å tenke utveksling på tvers innen de små fagområdene som ergoterapi, fysioterapi og ernæringsveiledning.

Diakonhjemmet Omsorg har glede av de mange utdanningstilbud i virksomhetene.

– Kurs og utdanning på Diakonhjemmet sykehus, VID og Fagskolen Diakonova gir en mulighet for et utdanningsløp internt her hos oss, sier Kreppen Jørgensen. Vi har ikke full oversikt over hva vi trenger av kompetanse i fremtiden, men vi vet at digital kunnskap, velferdsteknologi vil være nødvendig i arbeidet vårt. Lederne i omsorgstjenestene må tenke nytt og være innovative. Vi har for eksempel viktige forskningsprosjekter med VID, blant annet i samarbeid med frivillige om hvordan vi kan jobbe sammen.

– Vi gleder oss til utviklingen i Diakonhjemmet hage som etter hvert vil inneholde et splitter nytt sykehjem koplet til en ny videregående skole med helse- og oppvekstfaglig profil. Dette skaper gode muligheter for fremtiden. Det må være attraktivt å jobbe her og dette gir oss spennende og nye muligheter for å gjøre en forskjell innen eldreomsorgen i byen vår.

Fremsnakk helsearbeideren

Til slutt i samtalen ønsker lederen av Diakonhjemmet Omsorg å komme med en viktig oppfordring.

– Det er leit at helsepersonell snakker seg selv ned. Vi har en plikt til å snakke oss selv opp for å sikre at de unge ønsker seg arbeid i helsesektoren framover. Vi må være med på å løfte mulighetene og være stolte av den jobben som gjøres hver eneste dag. Hver og en av oss må framsnakke helse og omsorgsyrket.

– Jeg vil også få benytte anledningen til å ønske alle våre ledere og ansatte som er på jobb for Diakonhjemmet Omsorg en riktig god sommer!