Innspill til Helsepersonellkommisjonen

Innspill til Helsepersonellkommisjonen

Helsepersonellkommisjonen kunne med fordel ha trukket fram konkrete eksempler på ideell sektors betydning for den velferdsmessige bærekraften i samfunnet. Kommisjonen burde ha foreslått å inkludere ideelle verdibaserte organisasjoner i myndighetenes overordnende samhandlingsstruktur.

Diakonhjemmet har sendt inn sin høringsuttalelse om Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste».

Diakonhjemmet berømmer Helsepersonellkommisjonens solide rapport og støtter i hovedsak de tiltak som foreslås. Diakonhjemmet ønsket imidlertid at sivilsamfunnets og ideelle aktørers rolle også skulle tas med i rapportens tiltaksbeskrivelse.

- Ulike regjeringer og Storting har de siste årene fattet en lang rekke vedtak som understøtter verdien av ideell sektor og ønsket om ideell vekst, sier administrerende direktør og forstander Ingunn Moser.

- Vi mener derfor at rapporten i sine forslag til tiltak burde understøtte den politiske viljen til å fortsette å ta med ideelle aktører inn i fremtidens utvikling av velferdssektoren. Denne mangelen i rapporten svekker ideell sektors posisjon og muligheter til å lykkes, bidra og bli regnet med som del av løsningen. Det er et paradoks når kommisjonen ellers og i så sterke ordelag maner til å bruke all tilgjengelig kapasitet og kompetanse, fortsetter hun.

Forslag til løsninger

Diakonhjemmets innspill inneholder forslag til noen nøkkeltiltak for å styrke helse- og omsorgstjenestene, bidra til å løse mangelen på helsepersonell samt behovet for å rekruttere og beholde flere ansatte. I tillegg fremmes også et forslag om bedre integrering og kvalifisering av mennesker som kommer til Norge.

Diakonhjemmet spilte dessuten inn at organisering og samhandling i helse- og omsorgstjenestene kan forbedres med egen finansiering under betegnelsen «samhandlingsmidler». Dette for å bryte ned de finansielle siloene mellom kommuner og helseforetak og sikre gode pasientforløp.

Kommisjonen foreslår en utredning om fremtidens bærekraftige sykehusstruktur. Diakonhjemmet har både lokalsykehus og sykehjem innenfor sykehusets eget opptaksområde.

- Vi ser en trend hvor tjenester som for få år siden ble utført på sykehus, i dag gjennomføres i sykehjem. Dette påvirker hvilken kompetanse det er behov for i sykehjem og hvilke oppgaver som skal løses i de ulike institusjoner som i dag er fordelt på ulike omsorgsnivåer, sier Ingunn Moser.

- Vi tenker derfor at nøkkelen bør være å sette brukeren og brukerens behov i sentrum og foreslår at en fremtidig bærekraftig sykehusstruktur omdøpes til en «fremtidig bærekraftig institusjonsstruktur» uavhengig av om det skal være ett eller to forvaltningsnivåer, avslutter hun.

Les Stiftelsen Diakonhjemmets høringsuttalelse til NOU 2023: 4

Les NOU 2023: 4 «Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste»