Innspill til regjeringens arbeid mot rasisme og diskriminering

Innspill til regjeringens arbeid mot rasisme og diskriminering

Diakonhjemmet og VID vitenskapelige høgskole har levert innspill til regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

Systemet må ha vilje til å si høyt at rasisme finnes

Gjennom Diakonhjemmets virke følger vi mennesket i alle faser fra fødsel til død, igjennom barndom i barnehagen, videregående utdanning og høyskole, til arbeidslivet i helseinstitusjoner eller innenfor forskning. Diakonhjemmet er også til stede når sykdom behandles eller når det er behov for ekstra omsorg i alderdommen.

- Diakonhjemmet er et stort system. Og systemet må ha vilje til å si høyt at rasisme finnes slår administrerende direktør og forstander Ingunn Moser fast.

- På bakgrunn av institusjonelle erfaringer, har vi definert arbeidet mot rasisme som en felles satsning på tvers av våre virksomheter. Sentrale innsatsområder er blant annet å øke kunnskapsnivået om temaet i våre organisasjoner, å gjennomgå personalpolitiske retningslinjer og å etablere rutiner i de ordinære kvalitetssystemene. Felles normer og forventninger operasjonaliseres i våre handlingsplaner, sier Ingunn Moser.

Handlingsplan mot rasisme og diskriminering er en del av sykehusets kvalitetssystem

Arbeidet mot rasisme og diskriminering på Diakonhjemmet sykehus handler ikke om å gjennomføre en kampanje, men om å sette arbeidet inn i et styrings- og kvalitetssystem på linje med andre type planer som understøtter sykehusets kjerneverdier: Respekt, Kvalitet, Tjeneste og Rettferdighet (Likestilling og mangfold - Diakonhjemmet sykehus).

- I oktober 2022 ble både policy og en toårig handlingsplan for mangfold og likestilling vedtatt i Diakonhjemmets sykehusstyremøte. Med styrevedtaket er planen forpliktende for hele organisasjonen, tiltakene er datofestet og har tydelige ansvarlige for gjennomføring, oppfølging og rapportering, sier administrerende direktør Anders Mohn Frafjord.

- Forbedringsarbeidet i spesialisthelsetjenesten, også når det gjelder rasisme og diskriminering, må forankres i samme prosedyrer som annen type forbedringsarbeid. Vårt arbeid med handlingsplanen på Diakonhjemmet sykehus er overførbart til andre sykehus. Jeg håper at regjeringen vil vektlegge helsetjenester som satsningsområde i kommende handlingsplan, avslutter Mohn Frafjord.

Nødvendig å lete etter den ekstra kunnskapen som mangfoldet av ansatte besitter

I Diakonhjemmet omsorg som driver fire sykehjem, to barnehager, hjemmetjeneste, barnevernstjenester og omsorgsboliger har mange ansatte en annen bakgrunn enn norsk. Storparten av brukere er i dag etnisk norske. Øking i antall eldre innvandrere i Norge de kommende årene vil påvirke deres behov for omsorgstjenester.

Førsteamanuensis Tone Lindheim ved VID vitenskapelige høgskole trekker frem i sitt arbeid (her) bruken av minoritetsansattes særlige kulturelle og religiøse kompetanse.

- Disse tydelige samfunnstrender har motivert oss til å utforske hvordan vår organisasjon kan bruke den kunnskapen ansatte med annen kulturell bakgrunn besitter på en bedre måte sier konstituert administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg Torfinn Lødøen Gaarden.

- Hensikten er å bli en bedre flerkulturell arbeidsplass ved å tilføre ny kunnskap i våre tjenester, lære oss å bruke alle ressursene organisasjonen besitter til beste for brukere og beboere avslutter Lødøen Gaarden.

Referanser