Ved hjelp av vifter utenfor sykehuset henter den nye energisentralen varme fra uteluften som brukes til oppvarming i byggene på området.

Ved hjelp av vifter utenfor sykehuset henter den nye energisentralen varme fra uteluften som brukes til oppvarming i byggene på området.

Ny energisentral reduserer energiforbruket og kutter kostnader til oppvarming og kjøling med 60 %

De totale energikostnadene til oppvarming og kjøling ved Diakonhjemmets virksomheter er redusert med ca. 60 prosent. Det er fasit etter noen måneders drift av vår nye felles energisentral. – Vi er svært fornøyde, sier Kjersti Thoen, sjef for strategisk støtte og interne tjenester ved Stiftelsen Diakonhjemmet.

Den nye energisentralen, Diakonhjemmet Energisentral AS, eies av Diakonhjemmet sykehus og Stiftelsen Diakonhjemmet. Bakgrunnen for å etablere en felles energisentral var å utnytte overskuddsvarme fra sykehuset og geovarme fra brønnparken som er bygget under Diakonhjemmet Omsorg+.

Les mer om utbyggingen av energisentralen og Diakonhjemmet hage.

Målet med energisentralen er å bygge et helhetlig og bærekraftig energisystem for både eksisterende bygg og nye bygg i Diakonhjemmet hage. For å hente varme gjenbruker energisentralen overskuddsvarme fra ventilasjonsanlegget på sykehuset, henter varme fra uteluft (ved plussgrader) og til slutt henter man varme fra brønnparken ved behov. I en tilnærmet motsatt sekvens vil også energisentralen produsere kjøling til byggene.

Driften av anlegget går nå for fullt med produksjon av energi i henhold til plan, og sentralen leverer både varme og kjøling til Diakonhjemmets virksomheter. Innen utgangen av året vil den bli overlevert Diakonhjemmet sykehus som skal stå for videre drift.

Arbeidet med energisentralen er gjennomført i samarbeid med rådgivere fra EvoTek og SIHH, som begge har spesialisert seg på effektiv energibruk i bygg, og prosjektet har mottatt utredningsstøtte fra ENOVA.

Gjenbruker varme mellom byggene

Jon R. Solsrud fra Utvikling innovasjon og bærekraft ved Stiftelsen Diakonhjemmet har vært sterkt involvert i prosjektet og sier idéen til energisentralen dukket opp da man så det var mye overskuddsvarme fra sykehuset som forsvant ut i luften og ikke ble utnyttet.

– Utgangspunktet i eiendomsbransjen har vært at man har tenkt energi i hvert bygg for seg.

ENOVA har gitt oss støtte for å kunne se på energiforbruket i alle bygningene og hele området under ett. Vi vet at enkelte bygg kan bruke mye energi på natten, mens andre bruker mer på dagen. Vi jobber nå med hvordan vi kan utnytte dette og samkjøre energibruken, slik at vi kan gjenbruke varme mellom byggene og unngå å kjøpe kraft de timene av døgnet hvor prisene er høyest, sier Solsrud.

– Hvor mye energi sparer man?

– Foreløpige resultater viser at energikostnadene til kjøling og oppvarming er redusert med rundt 60 prosent. Det er gjort betydelige investeringer knyttet til energisentralen, men selv med disse inne i bildet vil sentralen gi et godt økonomisk resultat. I kroner og øre er det vanskelig å beregne, men det er ingen tvil om at dette lønner seg – ikke minst slik som strømprisene ser ut i dag, sier Solsrud.

 • Jan Mathisen, koordinator for teknisk drift ved Diakonhjemmet sykehus, får full oversikt over energiflyt fra dashbordet i den nye energisentralen.

  Jan Mathisen, koordinator for teknisk drift ved Diakonhjemmet sykehus, får full oversikt over energiflyt fra dashbordet i den nye energisentralen. Bilde 1 av 4. Se bildekarusell.

 • Under sykehuset: Ved hjelp av kompressorer og varmeveklsere klarer energisentralen å bruke mindre energi på oppvarming og kjøling av byggene.

  Under sykehuset: Ved hjelp av kompressorer og varmeveklsere klarer energisentralen å bruke mindre energi på oppvarming og kjøling av byggene. Bilde 2 av 4.

 • Et omfattende rørsystem forsyner de forskjellige byggene med varme og kjøling.

  Et omfattende rørsystem forsyner de forskjellige byggene med varme og kjøling. Bilde 3 av 4.

 • Overskuddsvarme fra sykehusets ventilasjonsavkast kan brukes til å varme opp studentene på lesesalen.

  Overskuddsvarme fra sykehusets ventilasjonsavkast kan brukes til å varme opp studentene på lesesalen. Bilde 4 av 4.

Skal etablere brønnparker i alle nye bygg

Men hvor mye av energioverskuddet fra byggene klarer man å utnytte, og hva er mulighetene for å bli selvforsynt i fremtiden?

Johan Haugset fra SIHH har vært leder for prosjektet og kan fortelle at til nå er ca. 1/3 av energiforbruket innkjøpt strøm og fjernvarme, mens 2/3 er energi fra brønnparken, uteluften og varmegjenvinning fra sykehusets overskuddsvarme.

– Potensialet for å bli mer selvforsynt med energi vil øke i takt med utbyggingene i Diakonhjemmet hage. Geobrønner og brønnparker vil bli etablert i alle nye bygg og kobles opp mot energisentralen. Jo større brønnparker jo mer energi kan gjenvinnes og hentes ut, sier Haugset.

Det jobbes nå med å justere styringen av sentralen, og dette vil skje i en periode over et kalenderår før den forventes å være optimalt justert.

– En energisentral trenger også energi for å kunne driftes, men målet er å redusere behovet for innkjøpt strøm og fjernvarme i tråd med utbygging av energisentralen de kommende årene. Behovet for fjernvarme vil likevel alltid være der – ikke minst som en backup dersom noe skulle gå galt med sentralen, sier Kjersti Thoen.