Legemiddelhåndtering grunnkurs 12 timer

Kurset gjennomgår de lover og regler som gjelder for å kunne ivareta en trygg og forsvarlig legemiddelhåndtering i virksomheten.

Målgruppe

Hovedmålgruppe for kurset er hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, eller helsefagarbeidere som kan få fullmakt til å håndtere legemidler i kommunehelsetjenesten. Pleieassistenter og miljøarbeidere kan delta dersom virksomhetens retningslinjer sier at de kan dele ut legemidler på lik linje med helsefagarbeider.

Dette kurset er beregnet på personer som aldri før har deltatt på 12 eller 6 timers kurs i legemiddellære.

TID

Send en forespørsel til Diakonhjemmet Sykehusapotek

Kurset går over 4 dager

STED

Diakonhjemmet Sykehus

EMNER

 • Forskrift av 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp – Legemiddelhåndteringsforskriften
 • Rundskriv IS-7/201: Legemiddelhåndteringsforskriften med kommentarer
 • Retningslinjer for legemiddelhåndtering
 • Lov om helsepersonell med videre – Helsepersonelloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven – Pasientrettighetsloven, tvangsmedisinering og samtykke til medisinering
 • Ansvarsforhold i legemiddelhåndteringen og krav til sikker legemiddelhåndtering
 • Generelt om legemidler
 • Legemiddelformer; tabletter, kapsler, enterotabletter, depottabletter, resoribletter, stikkpiller, klyster, injeksjoner m.m.
 • Ulike måter å ta legemidler på
 • Legemiddelhåndtering: Riktig inntak av perorale legemidler
 • Legemiddelhåndtering: Riktig bruk av inhalasjonsmedisiner, øyedråper/salver og rektale legemidler (stikkpiller, klyster)
 • Utdeling av legemidler
 • Utdeling av behovsmedisin/eventuell medisin
 • Holdninger til legemidler og legemiddelbruk
 • Oppbevaring og holdbarhet av legemidler
 • Avvikshåndtering
 • Hva skjer med legemidlene i kroppen?
  • Virkning
  • Bivirkninger
  • Interaksjoner
  • Individuelle variasjoner
  • Legemidler og eldre
 • Legemiddelgrupper:
  • Astma og bruk av inhalasjonsmedisiner
  • Generelt om antibiotika
  • Smertestillende legemidler
  • Hjerte- og karmidler
  • Legemidler ved diabetes
  • Legemidler ved forstoppelse
  • Legemidler ved depresjon og stemningslidelser
  • Legemidler ved psykose (antipsykotika)
  • Legemidler ved angst
  • Legemidler ved akutt forvirring (delirium)
  • Legemidler ved Parkinsons sykdom
  • Demens
 • Gruppearbeid med oppgaver/diskusjon tilknyttet legemiddelhåndteringsoppgaver

FORELESERE

Rådgivende farmasøyter fra Diakonhjemmet Sykehusapotek.

KURSBEVIS

For å få utstedt kursbevis må deltakerne være til stede alle kursdagene, i til sammen minimum 90% av kurstiden. Kursbeviset sammen med dokumentasjon for praktisk opplæring på arbeidsplassen og bestått kursprøve danner grunnlag for fullmakt til å utlevere legemidler. Kursbeviset utdeles til den enkelte først når både den teoretiske og praktiske opplæringen er gitt og avsluttende prøve bestått.